Duchovní přijímání

Autor: P. Mgr. Štěpán M. Filip OP Th.D

Náš pan farář říkal, že lidem, kteří z různých důvodů  (nyní zejmána v období koronaviru pozn. webu) nemohou přistoupit ke svátostem, se nabízí duchovní svaté přijímání. Nevím přesně, jako mám tomu výrazu rozumět a jaké podmínky k tomu musí být splněny. Můžete mi to vysvětlit?

“Eucharistie se jeví jako vrchol všech svátostí a vede k dokonalosti společenství s Bohem Otcem skrze ztotožnění se s jednorozeným Synem působením Ducha Svatého. […] Právě proto je vhodné pěstovat v duši stálou touhu po eucharistické svátosti. Celý příspěvek

O přijímání eucharistie na ruku – svědectví P. Amortha

P. Gabriel Amorth (1925-2016) byl vrchní římský exorcista.  Z rozhodnutí papeže jako biskupa města Říma vykonával mnoho desítek let službu exorcisty na území tohoto římského města. Níže uvedené řádky jsou přepisem toho, co mu říkal ďábel z těla jedné posedlé osoby o přijímání Krista na ruku. Celý příspěvek

Prohlášení Una Voce ke koronaviru

V důsledku mimořádných opatření Bezpečnostní rady státu a ministra zdravotnictví ze dne 10. března 2020 se vyjadřujeme k aktuální situaci, která se dotýká konání všech akcí, jednorázových i pravidelných včetně akcí náboženských.

Na jejich základě dle rozhodnutí ministra Adama Vojtěcha se ruší veškeré akce – mše svaté, poutě, svatby, pohřby, křty s účastí více než 100 osob, aby se tak zamezilo potenciálnímu dalšímu šíření nákazy. Účinnost nastává k dnešní 18. hodině.

Dovolujeme si i k příznivcům tradičních mší svatých apelovat, aby byli obezřetní. Díky tomu, že se nařízení týká  jen akcí nad 100 lidi, tak  – i dle výzvy ČBK vydané k dnešní 13 hodině – se to tak netýká pořádání většiny bohoslužeb konaných dle misálu sv. Jana XXIII. z roku 1962 především proto, že ve většině míst (vyjímaje Prahu) je účast věřících zpravidla nižší než 100 lidí. Tím se pochopitelně myslí mše svaté sloužené diecézními kněžími a kněžími dalších institutů (FSSP, popřípadě Institutu Krista krále). Co se týká bohoslužeb FSSPX, za ty nenese nikdo v rámci katolické církve odpovědnost a jejich účast je na uvážení. Všem věřícím však dovolujeme sdělit, že pokud se nechtějí nakazit, tak se jim účast na těchto bohoslužbách v širokém počtu v jejich vlastním zdravotním zájmu nedoporučujeme.

ČBK dále sděluje, že podle situací se budou bohoslužby rozdělovat, aby na nich byly menší skupiny. Pokud to ale nebude možné, dovoluje se zůstat doma a být duchovně ve spojení s konanou Nejsvětější obětí ať už modlitbou nebo poslechem bohoslužby prostřednictvím rádia či televize.

Doporučujeme spolu s dalšími kompetentními orgány se vyhýbat úzkému kontaktu s ostatními lidmi a nepodávat si ruce (což se při bohoslužebných úkonech týká především mše sv. dle misálu z roku 1969, nikoliv při těch našich).

To jak se budou bohoslužby konat, rozhodují v první řadě faráři či rektoři kostelů ve spojení se svým biskupem. Pokud nikdo takové nařízení či ohlášku nevydá, bohoslužby budou pořádány beze změn.

Oktáv jednoty s Petrovým stolcem

Překládáme tradičním katolíkům modlitební úmysly na Oktáv jednoty s Petrovým stolcem, začínající dnes 18. ledna.

18. ledna, svátek Nastolení sv. Petra v Římě: Aby se všechny „jiné ovce“ vrátily do jednoho ovčince Petrova;
19. ledna: Aby se východní odštěpenci [tj. schismatici] vrátili do jednoty s apoštolským stolcem;
20. ledna: Aby se anglikáni podřídili autoritě Kristova Náměstka;
21. ledna: Aby luteráni a další protestanti v Evropě našli zpět cestu do Církve Svaté;
22. ledna: Aby se křesťané v Americe stali jedním v jednotě s Petrovým stolcem;
23. ledna: Aby se odpadlí katolíci vrátili zpět ke svátostem;
24. ledna: Aby se židé obrátili;
25. ledna, svátek Obrácení sv. Pavla apoštola: Aby byl svět získán pro Krista (případně se také uvádí: „Aby se celý pohanský svět obrátil.“).

Smírná pouť ke svátku Zvěstování Panny Marie za oběti potratů sobota 23. března 2019, Brno

Zveme všechny na asistovanou mši sv. v tradičním ritu na Starém Brně.

https://zvestovani.neposkvrnene.cz/

Program pouti v sobotu 23. 3. 2019

9:30 Modlitba posvátného růžence v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
10:00 Mše svatá (tradiční římský ritus) v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně u Panny Marie Svatotomské – palladia města Brna, poté krátká pobožnost ke sv. Ritě
11:30 Procesí od baziliky k Mariánskému sloupu na náměstí Svobody
12:15 Modlitby u Mariánského sloupu na náměstí Svobody

Mše sv. v Rejvízu

Od počátku tohoto roku se nejdříve pokusně, pak každý měsíc začala sloužit mše svatá ve Zlatých Horách na Jesenicku. Postupný vzrůstající zájem celebrujícího kněze, ale i věřících nakonec vedl k tomu, že se její sloužení rozhojnilo a nyní je možné ji navštěvovat nově již každou neděli odpoledne od 15:00. Společenství věřících k její účasti srdečně zve všechny z blízkého i vzdáleného okolí. 

Přednáška zkrocení dějinnosti v Baroku 18:30, úterý 25. září 2018

Zveme vás  na přednášku o zkrocení dějinnosti v restauraci Baroko příští týden. Přednášet bude mladý filosof Michal Bubeník, který má již zkušenosti s vedením filosofických přednášek. K přednášce několik slov přednášejícího:
 „Zkrocení dějinnosti“, začne definicí dějinnosti a představením základních tezí a antitezí, dále uvedu několik vybraných momentů z dějin filosofie, na jejichž základě vyložím, jaké myšlenkové tendence poskytují dějinnosti živnou půdu i jaké z ní vposledku plynou, a to včetně aplikací v (pokoncilní) teologii. Z dalšího výkladu o důvodech silné etablovanosti dějinného myšlení přejdu k metodám jeho účinné kritiky a falzifikace, jakož i k aplikaci těchto metod na vlastní dějinné bludy, tedy jejich vyvrácení. Pokusím se s přednáškou vejít do devadesáti minut.
Myslím že přednáška bude pro nás zajímavá hlavně z hlediska účinné argumentace proti dějinnému pojetí Pravd víry a morálky. Občerstvení bude jako obvykle zajištěno. Pozvěte své známé a kamarády.

Pondělí 4. června v 18:00 mše sv. v Katedrále sv. Petra a Pavla a 19:30 přednáška prof. PhDr. Petra Osolsoběho PhD. na Smetanově 14

Z důvodu zanepráprázdněnosti P. Jakuba Zentnera FSSP, který se musí věnovat přípravě návštěvy J. E. Anhanasia Schneidera ve Vyšším Brodě ve dnech 8.- 10. 6. dochází k následujícím změnám v programu setkání brněnské pobočky KSA:

Mši sv. přislíbil sloužit P. Jaromír Gargoš, farář v Oslavanech.

Místo katecheze se nám podařilo domluvit přednášku vzácného hosta prof. PhDr. Petr Osolsobě PhD. na téma Argumenty sv. Augustýna proti relativismu v estetice. Začátek od 19:30 v sále Moravsko-slezské křesťanské akademie na Smetanově 14.

S ohledem k událostem minulý týden v Brně v divadle Husa na provázku je téma více než aktuální: prof. PhDr. Petr Osolsobě Ph.D je vedoucí katedry estetiky FF MU a odstoupivší člen Umělecké rady Divadelní fakulty JAMU na protest proti neschopnosti této Rady zaujmout jakékoliv hodnotové stanovisko k uvedné divadelní hře.

Přestože je přednáška organizována na poslední chvíli, chtěl bych Vás všechny vyzvat, abyste přišli a přivedli i svoje známé, bude to jistě stát za to. Začátek přednášky v 19:30 hodin v sále Moravsko-slezské křesťanské akademie na Smetanově 14.

Stanovisko Una Voce k rouhavému představení „Naše svoboda a vaše svoboda“

Žádný katolík nemůže nechat bez odezvy plánovanou urážku Božského Spasitele, který zemřel za naše hříchy, aby každý z nás měl život věčný. Velmi dobře si pamatuji, jak pracovníci odborových svazů Národního divadla prosili o veřejnou podporu pomocí petice v době, kdy jim hrozilo přerušení působení operního sboru a omezení podpory ze strany města. V té době získali na výzvu tehdejšího studentského kaplana značnou část podpisů i ze strany katolických vysokoškolských studentů. Jaká je ale jejich nynější vděčnost? Ředitel Národního divadla Brno a shodou okolností i festivalu Divadelní svět se ohání „svobodou“. Ve své odpovědi píše, že jedním z cílů tvůrců je názorově rozdělovat společnost a právo svobodné umělecké tvorby klade na první místo.

Základní otázka, kterou si je třeba položit, zní: co je vlastně svoboda? Člověk je svobodný ve svém jednání, v tomto ohledu lze jasně dokázat že determinismus upírající člověku svobodu volby je vnitřně rozporný, a tedy nepravdivý. Člověk ve svém rozhodování volí dobro a svoboda se projevuje tím, že se ve svém životě zde na zemi nesetkává s dobrem univerzálním, což je právě Bůh, ale pouze s částečnými dobry, u kterých má možnost volby. Je ovšem za své jednání plně zodpovědný, na což se dnes často zapomíná. Problém nastává v definici svobody, kterou prosazuje právě ředitel Glaser, totiž že svobodu vztahuje pouze ke každému jednotlivci, který je plně svoboden bez ohledu na něco vnějšího. To spočívá metafyzicky v popření závislosti lidského myšlení na objektivně dané realitě. S tímto popřením přišly osvícenství a moderní filosofie právě proto, aby postavily člověka do středu dění a učinily z něj míru všeho. Z toho plyne i popření nezbytnosti podřízení se Božím zákonům, především přirozenému mravnímu zákonu a Desateru. Jaké důsledky toto popření přirozeného mravního zákona ve 20. století mělo, vidíme všude kolem sebe. Lidé přestali být lidmi, prováděly se pokusy na lidech, děti jsou zabíjeny vlastními matkami.

Toto popření má dalekosáhlé důsledky v současném světě. Lidé si dnes myslí, že sami mohou určovat, co je morálně správné a co nikoli, přesně tak, jak to činí tvůrci rouhavého představení. Aby šokovali, rozhodli se dobro zaměnit za zlo. Přisuzují zlo tomu, který žádný hřích nikdy nespáchal, a naopak z něj dělají násilníka, zločince. Není tomu poprvé, svět neustále křižuje Krista, protože jej nenávidí.

Ti, kdož se zaštiťují svobodou, zapomínají ovšem říci, že jde o historický nesmysl, který se nikdy nemohl stát, spíše to vypovídá o jejich nenávisti ke Kristu. Dnes je ve světě daleko častější znásilňování křesťanských žen muslimy.

Jejich představení je plně financováno z veřejného rozpočtu města Brna, což je u pseudoumělců, kteří by si nikdy nevydělali na vlastní chleba, příznačné. Chtějí rozdělovat společnost místo toho, aby uznali existenci objektivní reality. Obrat nastal u Kanta, který odmítl uznat, že se nám něco líbí, protože je to objektivně krásné, jak nás učí Augustin, a zavedl ryzí subjektivismus, kde je něco krásné, protože se nám to líbí. A umění začalo být nesrozumitelné a ošklivé, protože se utápělo v subjektivismu svého autora. Bez veřejné podpory by takové umění brzy zaniklo, proto se tvůrci přisáli na dotace, příspěvky od státu, a mohou hrát pro pár pomatenců, kteří jim na jejich hrůzy chodí.

Mějme to na paměti, až zas bude kandidovat nějaké obdobné recesistické politické uskupení, jako je „Žít Brno“, a mějme se před neomarxisty na pozoru. Každý náš hlas, rozhovor a podpis v petici má svoji váhu. Rozhoduje o tom, jestli Brno bude zažívat od Boha požehnání nebo zlořečení. Mějme na paměti, že pravá svoboda nespočívá ve lživé zvrácené libovůli konat si, co chci já, ale v rozhodnutí konat to, co pro nás připravil Bůh . Kdo takto bude konat, toho svět bude nenávidět, stane se ale světlem světa a bude moci sloužit Tomu, který přemohl svět.

Předseda Una Voce ČR