Almanach Una Voce již k dostání!

almanach-web

Almanach Una Voce 2015

V těchto dnech spolek Una Voce ČR vydal svůj almanach, který vychází u příležitosti padesáti let existence Mezinárodní federace Una Voce. Jeho pomyslným heslem je evangelijní verš „Naleznete pravdu a pravda vás osvobodí“ (Jan 8,32). Co je obsahem almanachu a proč vychází právě v tuto chvíli? A o tom jak si jej objednat se můžete dočíst níže.

„Mnozí si dnes oprávněně říkají, k čemu nám je ta ‚stará‘ liturgie, když máme dnes tu ‚novou‘. Dovoluji si upozornit, že celý problém není jen v liturgii, ale i spiritualitě a pojetí víry. Pokud mám problém s liturgií, jejím chápáním či účastí na ní, může se často ukázat, že to souvisí i s vlastním pojetím disciplíny, morálky a v posledku to může mít i důsledek pro moji samotnou víru v Trojjediného Boha.“ – těmito slovy naráží na jádro problému v úvodu k tomuto sborníku předseda Una Voce Daniel Zouhar. Ve svém pojetí almanach předkládá vše, co lze chápat jako tzv. „tradiční“ spiritualitu. Při pročítání jeho stránek však bystrý čtenář zjistí, že nejde tolik o nějakou „tradičnost“, ale o katolickou víru jako takovou v přesně té podobě, jakém ji známe z tradice učitelského úřadu Církve.

Samotný almanach je rozdělen do čtyř částí – víra v Boha, mše svatá, život Církve a svědectví. Našim úmyslem bylo vytvořit kompaktní celek článků, které jednak nejsou příliš náročné na četbu, pocházejí od precizních katolických autorů (od dominikána a profesora filosofie Efrema Jindráčka a morálního teologa Josefa Beneše počínaje až po řadové laiky, kteří mají ze svého pohledu o svém oboru co říci), a které mohou prospět apoštolátu tak, že bude vhodné je dávat k četbě jak praktikujícím či vlažným katolikům, ale také hledajícím a těm, kteří nemají v mnoha věcech současnosti (řekněme znameních doby) jasno i vzhledem k tomu, jak bývá dnes víra i Církev rozmělňována sekulární společností kolem nás.

Hned v prvním oddíle se tak v prvním článku od řeckokatolického kněze P. Jiřího Pleskače dají hledat první odpovědi na otázku Proč dnes věřit v Boha? a autor na to odpovídá jak za pomoci Písma, apologetiky, ale i svědectví přírodních věd. Následující článek profesora a dominikána Efrema Jindráčka již jde o stupeň dál a předkládá co je podstatou víry, pro toho, kdo již v Boha uvěřil, a jak dotyčný má přijímat křesťanské učení nadpřirozenou vírou ve své úplnosti. Následný článek dr. Radomíra Malého Co znamená být katolíkem právě dnes? již pak předkládá konkrétní vybrané klíčové výzvy a krize, které stojí před životem katolického křesťana v dnešní době. Celý oddíl pak uzavírá článek o morálních otázkách současnosti z pohledu dokumentů učitelského úřadu Církve od patera Josefa Beneše, morálního teologa a kněze pověřeného sloužit klasický římský ritus v brněnské diecézi.

Druhý oddíl je pak pomyslným vrcholem almanachu, protože se tu přechází ke mši svaté. Ten začíná článkem P. Pleskače o mši svaté jako oběti Nového zákona a pomyslně pak předkládá jako hlavní objectum materiale především klasický římský ritus (usus antiquor), který se v současnosti slouží podle misálu sv. Jana XXIII. z roku 1962. Ten je následně charakterizován v článku Mgr. Vladimíra Zemana, kde se tak čtenář, který nemá vůbec žádnou znalost o tom, v čem všem je tento starší ritus, který bývá mnohdy milně nazýván jako ‚tridentská mše‘ tolik odlišný od dnes dominantní pokoncilní mše v národních jazycích, a dozví se tak vše od problematiky jazyka a orientace sakrálního prostoru až po jednotlivé části a modlitby, které se buď od nové mše výrazně odlišují anebo v ní nemají vlastní obdobu. K tomuto tématu následně dodává informace o historii a fakta k problematice postupného zavádění usus antiquor po papežském motu proprio v roce 2007 pater Josef Beneš. Oddíl pak následně uzavírá článek profesora Evžena Kindlera o gregoriánském chorálu, který se zabývá nejen tímto starobylým zpěvem, ale také zdůvoďnuje, proč se vůbec při liturgii zpívá.

Třetí část Život církve v jedné řadě představuje činnost dvou církevních subjektů, kterými je Kněžské bratrstvo sv. Petra a Cisterciácský řád, který je dnes u nás zastoupen jediným klášterem, kterým je Opatství Naší Paní ve Vyšším Brodě na Šumavě. Speciálním rozvedením je pak článek o dělnické otázce a sociální spravedlnosti v pojetí sociální nauky Církve od dr. Radomíra Malého a vrcholí v článku kněze arcidiecéze olomoucké P. Jana Franty o duchovním životě, který poměrně výstižně nese podnadpis Co je mi do toho? V tomto kontextu možná i částečně navazuje krátký článek P. Bernarda Denekeho, FSSP o obnově církve v nás, kde tento kněz, kterého by mnozí považovali za tzv. ‚tvrdého tradicionalistu‘ překvapivě uvádí, že katolík nemá oprávnění na lamentování nad poměry a přebouráváním liturgických prostor, ale měl by především jít a začít obnovovat církevní společenství od chrámu svého, které je chrámem Ducha svatého (srov. 1 Kor. 6,19). K tomu pak již jen dodává apel kazašský světící biskup z města Astana Mons. Athanasius Schneider, který volá po silnějším boji o rodinu, který se má projevit především pevnějším organizováním pravověrných rodinných hnutí v modlitbě proti mocnostem a silám pekla.

Poslední oddíl nakonec zcela vybočuje z předchozího směřování almanachu. Není ani tak úplně epilogem jako zdůrazněním nové naděje ve svědectví víry dnešního věřícího konvertity, katolického kněze o jeho liturgické zbožnosti, ale také svatých.

Almanach pak uzavírá malý přehled míst, kde se dnes v České republice slouží „mše svatá všech věků“. Ten již dnes má pár neaktuálností, které jsou dány tím, že v době po redakčíní uzávěrce almanachu se v některých místech sloužení mše sv. pomyslně rozhojnilo, ale také tím, že přibyla i místa nová.

Nezbývá než popřát tomuto prvnímu většímu výtvoru našeho spolku nic víc než šťastné šíření ve vodách katolického apoštolátu. Almanach předkládáme právě dnes v předvánočním čase jako pomyslný dárek pro všechny z vás, kteří se chcete dozvědět více o mši svaté, ale také katolickém učení a doufáme, že po tomto počinu budou následovat v brzkém čase i další.

Samotný almanach je šířen za dobrovolný příspěvek (tj. příspěvek na tisk a veškeré s tím spojené náklady) přičemž základní výrobní cena je 35 kč. Objednat si jej můžete již teď buď na adrese Una Voce ČR, Šošůvka 207, 679 13 Sloup či přes e-mail almanach@una-voce.cz, kde také obdržíte informace týkající se platby. Složenky s balíkem zasíláme jen na požádání.