Mezinárodní výzva k obnově důstojnosti liturgie a liturgické hudby v Církvi

Na konci roku 2016 vystoupil Prof. Aurelio Porfiri, hlavní varhaník v kostele Santa Maria dell Orto v Římě, s níže uvedenou výzvou a začal pro ni sbírat podporu četných církevních hudebníků, teologů, kněží i prelátů. Tento dokument byl i s jeho signatáři zveřejněn k 6. březnu 2017, kdy si Církev připomíná 50-leté výročí vydání instrukce Musicam sacram. Níže uvedený dokument v různých jazycích a seznam jeho více než 200 signatářů je uveden na stránkách www.altaredei.com. Una Voce ČR rovněž uvedený apel z celého srdce podporuje.

Cantate Domino canticum novum

Prohlášení k současnému stavu církevní hudby

My, níže podepsaní církevní hudebníci, duchovní pastýři, vědci a přátelé církevní hudby, zveřejňujeme všem katolíkům na celém světě toto prohlášení, které je výrazem naší lásky k pokladu liturgické hudby, jakož i naší veliké starostlivosti vůči jejímu zoufalému stavu v současné době.

Předmluva

Cantate Domino canticum novum, cantate Domino omnis terra (Žalm 96): Tento zpěv ke cti Boží zaznívá celými dějinami křesťanství od samých počátků až po dnešní dny. Písmo svaté a posvátná tradice svědčí souhlasně o veliké lásce ke kráse a síle hudby při uctívání všemohoucího Boha. Poklad církevní hudby byl v katolické Církvi jejími svatými, teology, papeži i věřícími laiky vždy opatrován a rozvíjen.

O zmíněné lásce k hudbě a jejím užívání svědčí celé křesťanské písemnictví a také mnoho dokumentů, které papežové v průběhu dějin věnovali církevní hudbě počínaje od Docta sanctorum patrum (1324) od Jana XXII. přes Annus qui (1749) od Benedikta XIV. až k motu proprio Tra le sollecitudini (1903 od Pia X., Musicae sacrae disciplina (1955) od Pia XII a poznámkám Jana Pavla II. k církevní hudbě z roku 2003 a mnoho dalších. Tato bohatá dokumentace nás nutí brát úlohu hudby při liturgii velice vážně. Tato závažnost se vztahuje na hlubokou souvislost, která je mezi liturgií a hudbou – souvislost, která spočívá v její dvousměrnosti: Dobrá liturgie umožňuje nádhernou církevní hudbu; nízká úroveň církevní hudby působí ovšem velmi katastrofálně také na liturgii. Také se nesmí opomenout význam posvátné hudby pro ekumenismus s ohledem na skutečnost, že jiná křesťanská vyznání jako anglikáni, lutheráni a východní pravoslavné církve si významu a hodnoty duchovní hudby velice cení, jak dokazují jejich vlastní pečlivě střežené „poklady“ církevní hudby.

Budeme nyní svědky důležitého milníku, 50. výročí vyhlášení instrukce Musicam sacram z 5. března 1967 za pontifikátu blahoslaveného Pavla VI. Když si tento dokument dneska ještě jednou přečteme, nemůže nám tanout na mysli ona via dolorosa, kterou liturgická hudba v desetiletích po vydání liturgické konstituce Sacrosanctum concilium prošla. Navzdory tomu, co se tehdy okolo roku 1967 v některých zájmových skupinách v Církvi ve skutečnosti dělo, stálo vše ostatní jakoby v souladu se Sacrosanctum concilium a Musicam sacram. Jisté ideje, kterým nikdy nebyl dán prostor v koncilních dokumentech, byly důrazně převáděny do praxe, často pod jakýmsi nedostatkem bdělosti kléru a církevních představených. V některých zemích byl poklad církevní hudby, jenž koncil nařizoval chránit, nejen nechráněn, ale dokonce byl proti němu veden boj – a to v jednoznačném rozporu s koncilem, který jasně říkal:

„Církevní hudební tradice představuje nedocenitelný poklad, který vyniká nad ostatní umělecké projevy především tím, že je to bohoslužebný zpěv, vázaný na slova liturgie, a tak tvoří nezbytnou nebo integrující součást slavné liturgie.

Bohoslužebnému zpěvu vyslovilo velkou chválu písmo svaté a také svatí otcové a římští papežové, kteří v poslední době v čele se svatým Piem X. výstižně objasnili, jak má liturgická hudba sloužit bohoslužbě.

Liturgická hudba bude tedy tím posvátnější, čím těsněji bude spjata s liturgickým děním, ať vroucnějším vyjádřením modlitby nebo sjednocením srdcí, ať tím, že posvátným obřadům dodá slavnostnější ráz. Přitom církev schvaluje všechny formy pravého umění, pokud mají náležité vlastnosti, a přijímá je do liturgie.“ (Sacrosanctum concilium, č. 112)

Současný stav

Ve světle tak často zdůrazňovaného sensus Ecclesiae nemůžeme se nezajímat o současný stav církevní hudby, který není než katastrofální a u nešvarů v liturgické hudbě je nyní dodržování pravidel spíše výjimkou. Chceme zde shrnout některé činitele, kteří přispívají k současné žalostné situaci církevní hudby, jakož i liturgie:

 1. Ztratil se smysl pro „muzikální podobu liturgie“, což znamená, že hudba představuje nedělitelnou součást vlastního podstaty liturgie jakožto veřejné formální a slavnostní bohopocty. Nezpíváme jenom na mši, ale zpíváme mši. Proto by se měly – jak Musicam sacram sama napomíná – části, které zpívá kněz, zpívat podle notace, jaká je udána v misále, a odpovědi lidu na ně rovněž. Zpěv neměnných částí mše (ordinárium) v gregoriánském chorálu nebo v melodiích jím inspirovaných by měl být podporován a zpěv vlastních částí (proprium) by měl zaujmout ono čestné místo, které mu dle historického významu, liturgické funkce a teologické hloubky náleží. Podobně to platí při zpěvu breviáře. Ukazuje to nectnost „liturgické lenosti“, když někdo odmítá liturgii zpívat nebo namísto duchovní hudby užívá světskou, když opomíjí poučit sebe nebo druhé o tradici a o přání Církve, když se najde jen málo nebo žádné prostředky či cesty pro rozvoj liturgického hudebního programu.
 2. Tato ztráta liturgického a teologického chápání jde ruku v ruce s širokým přijímáním sekularismu. Světská popmusic přispěla k odposvátnění liturgie, zatímco na zisk orientovaný sekularismus lokálních farností dal pokyn k širšímu zavádění podprůměrných zpěvníků. To posílilo antropocentrismus v liturgii, což podkopává její vlastní podstatu. V širokých částech Církve se vyskytuje dnes falešný přístup ke kultuře, který je možné označit jako „síť vztahů“. V současném stavu církevní hudby (a liturgie samotné, protože tyto obě jsou spolu navzájem nerozlučně propleteny) jsme omezili spojení s naší minulostí a pokusili jsme se navázat na budoucnost, která však bez své minulosti nemá žádný význam. Dnes je Církev, místo aby své kulturní bohatství aktivně užívala při evangelizaci, sama využívána vládnoucí světskou kulturou – zrozenou z odporu ke křesťanství –, aby zakrývala smysl pro klanění, které stojí ve středu křesťanské víry.

Papež František ve svém kázání na Boží Tělo 4. června 2015 mluvil o „úžasu Církve vůči této skutečnosti [Nejsvětější svátosti oltářní]“, „úžasu, který je pokrmem pro rozjímání, klanění a vzpomínku“. Kam se v mnoha našich kostelích poděl ten smysl pro rozjímání, klanění a úžas vůči tajemství Eucharistie? Vytratily se, protože se nacházíme ve stavu jakési duchovní Alzheimerovy choroby, nemoci, která nás okrádá o naši duchovní, teologickou, uměleckou, muzikální a kulturní paměť. Bylo řečeno, že máme vnášet kulturu každého národa do liturgie. To se správně může dít, pokud je to správně pochopeno, ne však ve smyslu, že liturgie (nebo hudba) se stanou místem, kde budeme vzdávat chválu světské kultuře. Jsou místem, kde kultura, každá kultura, je užívána a očišťována na jakési jiné úrovni.

 1. V Církvi se vyskytují skupiny, které pěstují takovou „obnovu“, ve které se nepromítá učení Církve, ale spíše slouží zájmům jejich vlastní agendy, jejich světonázoru a jejich zájmům. Tyto skupiny mají členy ve vedoucích klíčových pozicích, odkud své plány, svou představu kultury i jistým způsobem převádějí do praxe a naznačují, jak se máme vypořádat s aktuálními problémy. V některých zemích mocná lobby přispěla k de facto záměně obsahu církevní hudby, která by odpovídala řádnému výkladu druhého vatikánského koncilu, za podprůměrný repertoár. A tak jsme dosáhli nakonec v současnosti jak muzikálně, tak i textově nízké úrovně nové liturgické hudby. To je pochopitelné, když se uváží, že z té hodnoty, co zbývá, při nedostatku vzdělání a zkušenosti nemůže nic vzejít, zvláště když lidé opouštějí správný směr a církevní tradici:

„Z těchto důvodů platil gregoriánský zpěv zároveň jako nejvyšší předobraz církevní hudby, takže je možné právem formulovat všeobecné pravidlo: Církevní kompozice je tím světější a liturgičtější, čím více se blíží průběhu, inspiraci a vkusu gregoriánské melodiky; a je tím méně hodná Božího domu, čím se od tohoto nejvyššího předobrazu vzdaluje“ (Pius X. Tra le sollecitudini, č. 3).

Dnes je tento „nejvyšší předobraz“ často odmítán, ne-li přímo zavrhován. Celý učitelský úřad Církve nám připomíná důležitost trvat na tomto předobraze, ne jako na omezujícím kreativitu, ale jako na základu, ze kterého může inspirace vzkvétat. Pokud bychom chtěli, aby lidé hledali Ježíše, pak musíme jeho dům vybavit tím nejlepším, co Církev může nabídnout. Nebudeme zvát lidi do našeho domu – Církve, pokud bychom jim chtěli nabídnout vedlejší produkt pop music a moderního umění, pokud mohou mimo Církev nalézt takové mnohem lepší. Liturgie je limen, práh, který nám dovoluje vstoupit z našeho všedního života k andělskému klanění: Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes…

 1. Nízké hodnocení gregoriánského chorálu jakožto tradičního hudebního repertoáru ukazuje na jakýsi mnohem větší problém, totiž na nízké hodnocení tradice celkově. Sacrosanctum concilium učí, že hudební a umělecké dědictví Církve má být ve vážnosti a opatrováno, protože je to ztělesnění staletého klanění a modlitby jakož i nejvyššího výrazu lidské kreativity a spirituality. Kdysi byla doba, kdy Církev neutíkala ke každé poslední módě, ale sama byla tvůrkyní a prostřednicí kultury. Nedostatek nasazení pro tradici přivedl Církev na nejisté a spletité scestí. Onen provedený pokus o oddělení nauky druhého vatikánského koncilu od dřívějšího učení Církve je slepou uličkou a jedinou cestou z ní je hermeneutika kontinuity, jak ji nazval emeritní papež Benedikt XVI. Znovuobnovení jednoty, celistvosti a souladu katolické nauky je předpokladem pro znovuobnovení jak liturgie, tak také její hudby v její vznešené velkoleposti. Také papež František nás učil ve své první encyklice: „Poznání nás samých je možné jedině tehdy, máme-li účast na nějaké větší paměti“ (Lumen fidei, č. 38).
 2. Další příčinou úpadku církevní hudby je klerikalismus, zneužití úřadu a postavení kléru. V tradici liturgické hudby špatně vzdělaný klérus dále rozhoduje a určuje směřování, které zamezuje pravému duchu liturgie a v naší době stále znovu potřebné obnově církevní hudby. Více než často protiřečí ve jménu tak zvaného „ducha koncilu“ samotnému učení druhého vatikánského koncilu. Navíc mají klerikové – zvláště v zemích se starobylým křesťanským dědictvím – přístup k postům, které laikům nejsou dostupné, ačkoliv laičtí hudebníci by naprosto byli s to nabídnout Církvi stejné nebo lepší profesionální služby.
 3. Vidíme také problém nedostatečného (často neprávem) odměňování laických hudebníků. Význam církevní hudby v katolické liturgii však také vyžaduje, aby alespoň někteří členové Církve na každém místě byli náležitě připraveni, aby Božímu lidu v tomto ohledu obětavě sloužili. Což není pravda, že máme Bohu dávat jenom to nejlepší? Nikoho nepřekvapuje nebo nerozrušuje, že lékaři si vyžadují odměnu, aby přežili, a nikdo by se přitom nenechal léčit neškoleným praktikantem. Také kněží mají své platy, protože nemohou žít, když nebudou nic jíst, a když nebudou nic jíst, nebudou s to se teologicky dále vzdělávat nebo sloužit důstojně mši svatou. Když platíme floristy a kuchařky, kteří vypomáhají ve farnostech, proč by se zdálo tak zcestným, aby ti, kteří pro Církev jsou činni muzikálně, také neměli stejné právo na přiměřenou odměnu? (srov. Kodex kanonického práva, kán. 231)

Konstruktivní návrhy

Mohlo by se zdát, že to, co jsme nyní uvedli, zní velice pesimisticky, ale chováme naději, že z této temné noci existuje východisko. Následující návrhy jsou předkládány in spiritu humilitatis a se záměrem znovuobnovit důstojnost liturgie a liturgické hudby v Církvi.

 1. Jakožto hudebníci, duchovní pastýři, vědci a katolíci, kteří milují gregoriánský chorál a liturgickou polyfonii, která byla učitelským úřadem Církve tak často chválena a doporučována, prosíme o obnovené potvrzení tohoto dědictví vedle moderní duchovní kompozice v latině nebo v lidových jazycích, která svou inspiraci čerpá z této veliké tradice; prosíme o konkrétní kroky, aby se toto dědictví všude podporovalo, v každém kostele na celém světě, aby všichni katolíci po celém světě mohli zpívat Boží chválu jedním hlasem, jednou myslí a jedním srdcem ve společné kultuře, která překlenuje všechny rozdílnosti. Prosíme také o nové potvrzení jedinečného významu píšťalových varhan pro posvátnou liturgii z důvodu jejich jedinečné schopnosti pozvedat srdce k Bohu a dokonalé vhodnosti doprovázet zpěv scholy, chórů a společenství.
 2. Je nutné, aby vzdělávání v dobrém muzikálním a liturgickém vkusu začínalo již u dětí. Často si myslí pedagogové bez hudebnického vzdělání, že děti neumějí ocenit krásu pravého umění. To je daleko od pravdy. S pedagogikou, která jim pomůže přiblížit se kráse liturgie, budou děti vzdělány takovým způsobem, který je posílí, protože se jim nabídne vydatný duchovní chléb a ne zdánlivě lahodný, ale nezdravý průmyslově vyrobený pokrm (jak ukazuje popkulturou inspirovaná hudba při „dětských mších“). Můžeme z osobní zkušenosti konstatovat, že děti, které se setkávají s gregoriánským chorálem a polyfonní církevní hudbou, se naučí si jich vážit a rozvíjí se v nich vnitřní vztah k Církvi.
 3. Pokud si děti mají vážit krásy hudby a umění, pokud mají chápat význam liturgie jako fons et culmen života Církve, pak musíme mít pevně ve víře stojící dospělé laiky, kteří následují učitelský úřad Církve. Musíme v oblastech umění a hudby vzdělaným laikům dát prostor k rozvoji. Aby bylo možné působit jako kompetentní chrámový hudebník nebo učitel církevní hudby, je třeba mnoha let studia. Takový „profesionální“ status musí být uznáván, vážen a v praktické rovině vyžadován. V souvislosti s tímto bodem upřímně doufáme, že Církev zjevným i subtilním formám klerikalismu bude dále předcházet, aby tak laici mohli uskutečnit celý svůj přínos v těch oblastech, kde není třeba svěcení.
 4. Pro katedrály a baziliky by měly platit vyšší standardy a kvalifikace pro hudební repertoár. Biskupové v každé diecézi by měli ustanovit alespoň jednoho profesionálního direktora pro církevní hudbu a varhaníky, který by následoval jasné pokyny, aby v oněch katedrálách resp. bazilikách podporoval a zprostředkovával výtečnou liturgickou hudbu, která by byla zářivým příkladem kombinace děl velké tradice s vhodnými novými kompozicemi. Jsme toho názoru, že zdravá zásada je k tomu obsažena v Sacrosanctum concilium, č. 23: „Dále platí, že se nové formy mají zavádět jen tehdy, vyžaduje-li to opravdový a jistý užitek Církve. Přitom ať se dbá, aby nové formy organicky vyrůstaly z forem, které již existují.
 5. Navrhujeme, aby v každé katedrále resp. bazilice bylo podporováno týdenní sloužení mše v latině (v obou formách římského ritu), aby se zachovalo spojení s naším liturgickým, kulturním, uměleckým a teologickým dědictvím. Skutečnost, že mnozí mladí lidé dnes znovu odkrývají krásu latiny v liturgii, je jistě znamením doby a vyzývá nás zapomenout sváry minulosti a poohlédnout se po jakémsi více „katolickém“ přístupu, který čerpá ze všech století katolické bohopocty.
 6. Liturgické a hudebnické vzdělání duchovních by mělo mít pro biskupy nejvyšší prioritu. Klérus nese zodpovědnost naučit se a procvičovat liturgické melodie, aby byl ve smyslu Musicam sacram a dalších magisteriálních dokumentů schopen modlitby mše svaté zpívat a nejen říkat. Budoucí kněží by se měli v seminářích a na univerzitách důvěrně seznámit s liturgickou církevní hudbou a naučit se si jí vážit v souladu s učitelským úřadem a podle zdravé zásady, kterou nalézáme u sv. Matouše: „Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“ (Mt 13.52)
 7. V minulosti hrály katolická nakladatelství velikou roli v rozšiřování dobré staré i nové církevní hudby. Dnes rozšiřují tatáž nakladatelství – i ta patřící diecézím nebo řeholním institutům – z čistě komerčních důvodů takovou hudbu, která je pro liturgii nevhodná. Mnoho věřících katolíků si myslí, že to, co „mainstreamová“ nakladatelství z oblasti církevní hudby nabízejí, je v souladu s učením katolické Církve o liturgii a hudbě, ač tomu tak často není. Katolická nakladatelství mají v první řadě vzdělávat věřící ve zdravé katolické nauce a vést k dobré liturgické praxi a ne mít jako první cíl zisk.
 8. Vzdělávání liturgických teologů má také stěžejní význam. Tak jako církevní hudebníci mají rozumět základům dějin liturgie a teologie, tak také liturgikové mají mít přehled o chorálu, polyfonii i celé hudební tradici Církve, aby dokázali rozlišovat dobrou hudbu od špatné.

Závěr

Ve své encyklice Lumen fidei nám připomněl papež František způsob, jakým víra spojuje minulost a budoucnost:

„Je pravdou, že Abrahámova víra, jež je odpovědí na předchozí Slovo, bude vždy úkonem paměti. Tato paměť ovšem nepoutá k minulosti, ale jakožto památka zaslíbení je schopna otevírat budoucnost, osvěcovat kroky na cestě. Tak je zřejmé, že víra jako památka budoucího – memoria futuri – je úzce spjata s nadějí.“ (Lumen fidei, č. 9)

Tato vzpomínka, tato paměť, tento poklad, kterým naše katolická tradice je, není pouze něčím z minulosti. Ještě má jakousi životní sílu v přítomnosti a stále se stává darem krásy pro budoucí generace. „Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země! Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Siónu, neboť Veliký je ve tvém středu – Svatý Izraele.“ (Iz 12,5-6)

Podpisy:

Mº Aurelio Porfiri

honorární mistr a organista při kostele Santa Maria dell’Orto, Řím, Itálie

Publisher of Choralife and Chorabooks, Editor of Altare Dei

Peter A. Kwasniewski, Ph.D.

profesor teologie a filosofie

chorální mistr

Wyoming Catholic College, USA

Rev. Prof. Nicola Bux

M° Giorgio Carnini 

organista, compositore e direttore d’orchestra.

Presidente Associazione Camerata Italica.

Direttore artistico del festival e progetto “Un organo per Roma”.

Buenos Aires, Roma.

 

Prof. Giancarlo Rostirolla

muzikolog, Ricercatore, Accademico

prezident institutu Bibliografia Musicale

Direttore Artistico della Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina

Mons. Athanasius Schneider

pomocný biskup diecéze Astana

Přededa liturgické komise Biskupské konference katolických biskupů Kazachstánu

Right Reverend Archimandrite John A. Mangels

St. Augustine Antiochian Orthodox Christian Church, Denver CO

Founder of the Ambrosian Choristers

Rev. Brian W. Harrison, OS, MA, STD

Associate Professor of Theology (retired), Pontifical Catholic University of Puerto Rico,

Chaplain, St. Mary of Victories Chapel,

St. Louis, Missouri, U.S.A.

Fr. Thomas M. Kocik

Parish Priest, Fall River, Mass. (USA)

Past Editor, Antiphon: A Journal for Liturgical Renewal

+Abbot Philip Anderson 

Our Lady of Clear Creek Abbey / Hulbert, Oklahoma

David W. Fagerberg

profesor, Department of Theology

University of Notre Dame

Dr Joseph Shaw

Senior Research Fellow, St Benet’s Hall, Oxford University

Sir James MacMillan CBE

Skladatel a dirigent

Kevin Allen

skladatel,

Chicago, IL, USA

William Peter Mahrt, Ph.D.

Associate Professor of Music, Stanford University, Stanford, California,

a President, Church Music Association of America

 

Peter Phillips

zakladatel a ředitel Tallis Scholars, publikující v Musical Times

Bodley Fellow, Merton College, Oxford

Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres

 

Martin Mosebach

německý spisovatel a essejista.

Frankfurt nad Mohanem

Roberto Spataro

Docente ordinario Università Pontificia Salesiana

Segretario della Pontificia Academia Latinitatis

 

Dottor Ettore Gotti Tedeschi

Economista e banchiere

Prof. Dr. Massimo de Leonardis

Ordinario di Storia delle relazioni internazionali

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche

Università Cattolica del Sacro Cuore

Milano – Italia

Elisabeth Mosebach

Friherrinnan Akerhielm af Margrethelund,

Frankfurt am Main

Father Richard G. Cipolla

farář, St. Mary’s Church

Norwalk, CT

 

The Most Reverend Rene Henry Gracida, D.D.

Bishop Emeritus of Corpus Christi

 

Rev. James V. Schall, S.J.

Professor Emeritus

Georgetown University

Washington, DC, USA

 

Prof. Pier Paolo Donati

direttore di “Informazione Organistica”

già docente di Storia della Musica all’Università di Firenze

Fr. John Zuhlsdorf

Madison, WI

fatherzonline.com

Colin Mawby, K.S.G.    

liturgický hudební skladatel a mistr hudby při Westminster Cathedral 1961 – 1977

Frank J. La Rocca, Ph.D

emeritní profesor hudby

Oakland, California

Rev. George William Rutler, M. St. (Oxon.), S.T.D., LL.D.

Pastor, Church of Saint Michael

New York City, New York

 

Vytautas Miskinis

Composer,Conductor, Professor

Artistic Director of Boy’s and Male Choir AZUOLIUKAS,

Professor of Lithuanian Academy of Music and Theatre,

President of Lithuanian Choral Union

 

Wilko Brouwers

Utrecht Center for the Arts

Gregorian Circle Utrecht

 

Scott Turkington

Director of Sacred Music

Holy Family Church & Holy Family Academy

Minneapolis, Minnesota, USA

 

Jeffrey Morse

Schola Gregoriana of Cambridge

 

The Revd J W Hunwicke

sometime Head of Theology, Lancing College; formerly Senior Research Fellow, Pusey House, Oxford; Priest of the Ordinariate of Our Lady of Walsingham

 

Christopher Mueller

Founder & President

Christopher Mueller Foundation for Polyphony & Chant

 

Massimo Lapponi O.S.B.

Monaco sacerdote professo dell’Abbazia Benedettina di Farfa

già docente di Etica e Filosofia della Religione presso il Pont. Ateneo di Sant’Anselmo

 

Patrick Banken

vice president of the International Federation Una Voce (FIUV) and president of Una Voce France.

 

Joel Morehouse, BM, M.Ed.

Director of Music, St. Ann’s Church, Syracuse, NY

 

Deacon Edward Schaefer, D.M.A.

Professor of Music

Associate Dean of the College of the Arts

University of Florida

 

Hugh Ballantyne

Tutor in New Testament Greek

Saint Philip’s Seminary

Toronto

 

James Likoudi

president emeritus, Catholics United for the Faith (CUF)

Montour Falls, NY

 

Deacon Timothy D. Woods, M.M.

Choral Conductor

Frankfort, IL, USA

 

Matthew Schellhorn

Faculty of Music, University of Cambridge

 

Dr. Philip Blosser, PhD

Professor of Philosophy

Sacred Heart Major Seminary

 

Fr. Basil Cole, OP, STD

Professor (Ordinarius)

Pontifical Faculty at the Dominican House of Studies

 

Very Rev. Mark Kirby, O.S.B.

Prior

Silverstream Priory

Stamullen, County Meath, Ireland

 

Very Rev. Dana R. Christensen, MA, KHS

Pastor, St. Mary of Mercy Catholic Church, Alexandria SD

 

The Rev. James W. Jackson, FSSP

Pastor, Our Lady of Mt. Carmel Parish

Littleton, CO   USA

 

Rev. Fr. John Saward M.A.

Fellow of Blackfriars Hall, University of Oxford, and Priest-in-charge, SS. Gregory and Augustine Church, Oxford.

 

Rev. Joseph W. Koterski, S.J.

Department of Philosophy

Fordham University

Bronx NY

 

Fr. Robert Fromageot, FSSP (STL, Dogmatic)

Parochial Vicar/Choir Director

St. Rose of Lima Catholic Church

Quincy, IL

 

Thomas Cattoi

Associate Professor of Christology and Cultures

Jesuit School of Theology at Santa Clara University and

Graduate Theological Union

Berkeley, CA

 

Dr. Thomas T. Howard, Ph.D.

Author; Professor of English (retired), Gordon College, Wenham, MA

 

Mr. Philip Joseph Fillion

B.M, M.S.M. Westminster Choir College ’17

Organist, St. Catharine & St. Margaret Parish

Spring Lake, NJ

 

Steven W. Medicis, M.B.A., M.P.A, M.S. 

Director of Music at Saint James Church, Syracuse, New York

Director of Music at Saint Joseph’s Church, LaFayette, New York

 

Fr Thomas Crean OP STD

Holy Cross Priory, Leicester

 

Fr. Joseph Illo

pastor​ Star of the Sea Parish

San Francisco, CA

 

Rev. Jeffrey Keyes

Chaplain, Marian Sisters of Santa Rosa

Theology Instructor, Cardinal Newman High School

Director, Schola Cantorum of St. Eugene Cathedral

Santa Rosa, CA, USA

 

Fr Stephen P. Turner

Curate, Anglican Church of Christ the King

Watertown, NY

 

Edward Tambling BA (Oxon) FRCO HonFASC

​Assistant Director of Music,

St James’s Roman Catholic Church, Spanish Place,

London

 

Dr. Peter Kalkavage, Ph.D.

St. John’s College

Annapolis, MD

 

Henri Adam de Villiers

Maître de chapelle (rits romain et byzantin)

 

Dipl. Inf. Monika Rheinschmitt 

Choirmaster of Schola in Stuttgart

President of Pro Missa Tridentina

Treasurer of Foederatio Internationalis Una Voce

 

Luís Carlos Fortuna Henriques

PhD Candidate in Musicology, University of Évora, Portugal

Especiality Iberian sacred vocal polyphony of the sixteenth and seventeenth centuries

 

Susan Treacy, Ph.D.

Professor of Music

Ave Maria University

Ave Maria, FL

 

Rev. Robert C. Pasley, K.C.H.S.

Rector of Mater Ecclesiae, Berlin, NJ

Chaplain of the CMAA

 

Adam Michael Wood

Berkeley, CA

 

Rev. Fr. Francesco Giordano, STD

Human Life International, Rome Director

Angelicum University, Faculty of Theology

Rome, ITALY

 

Mr Christopher Hodkinson, M.A., M.Phil. (Cantab.)

Director, Schola Gregoriana of Cambridge (U.K.)

 

Kurt Poterack

Ph. D. in Music Composition

Master of the Choristers and Schola Gregoriana

Director of the Liturgical Music Minor

Christendom College

 

Jeffrey Quick, M.M.

Composer, Schola director, St. Sebastian, Akron OH

 

Stephen M. Collins

Musician

Stella Maris Church

Sullivan’s Island, South Carolina

 

Dr. Sean Lewis, Ph.D.

Assistant Professor of English

Mount St. Mary’s University

 

Gary D. Penkala

Editor

CanticaNOVA Publications

Charles Town, West Virginia

USA

 

Henry R. Gaida

Director of Music, Choirmaster of the St. Cecilia Choir and Choristers at

Our Lady of Czestochowa Church; Turners Falls, Massachusetts, USA

 

David Clayton

Iconographer

Provost, Pontifex University

Atlanta, Georgia, USA

 

Jessica Earle MMusPT 

Music Secretary

Newman Parish, Melbourne, Australia

 

Noel Jones, AAGO

Creative Director, Frog Music Press

Augusta, Kentucky, USA

 

Alex E. Hill, M.Mus

Director of Music and Liturgy

St. Mark Catholic Church

Wilmington, North Carolina, USA

 

Eugene Lavery

Organist & Director of Sacred Music

Saint Martin of Tours Catholic Church

Louisville, Kentucky, United States

 

Robert Reilly

Author and music critic

Washington, DC, USA

 

Rudy de Vos, DMA

Director of Music

The Cathedral of Christ the Light

Oakland, CA, USA

 

Andrzej Zahorski, DMA

Director of Music for Saint Anselm Parish, Creve Coeur, Missouri

 

R.J. Stove

Organist

Victoria, Australia

 

Ann Labounsky, Ph.D

Professor and Chair of Organ and Sacred Music

Mary Pappert School of Music

Duquesne University, Pittsburgh, PA

 

Rev. Christopher P. Gray, STL

Diocese of Salt Lake City

Casa Santa Maria, Rome

 

Craig Kesner M.Mus  

Director of Music and Principal Organist

Saint Joseph’s Parish

Martinsburg WV, USA

 

Patrick Stolz, M.M. 

Music Director

Cathedral of St. Mary

Cheyenne, Wyoming

 

Rev. Markus Christoph, SJM, PhD

Markt Erlbach, Germany

Organist

 

Geoff McInnes

Spokesman, Society of St. Dominic

Winnipeg, Manitoba, Canada

 

Mons. Ignaçio Barreiro Carambula, S.T.D., J.D. 

Chaplain and Faculty Member of the Roman Forum

 

Rev. Paul Schindele, SJM

General Superior of the Servi Jesu et Mariae

Blindenmarkt, Austria

 

Philippe Guy

Cantor and Master of Ceremonies

Paris, France

 

Michael P. Foley

Associate Professor of Patristics

Honors College

Baylor University

Waco, Texas

 

Adam Taylor

Composer and Musician

Keedysville, MD, USA

 

Mary C. Weaver

Director, Pope Benedict XVI Schola

Knoxville, Tennessee

 

Daniel Schmidt, Mag. phil. Mag. art.

Abbey organist, Stift Heiligenkreuz, Austria

Lecturer for liturgical chant at the Papal Philosophical-Theological Institute Benedict XVI Heiligenkreuz, Austria

 

Mirjam Schmidt

Musician, Lecturer

Conservatory for Sacred Music, St. Pölten, Austria

 

The Revd Mgr Andrew Burnham MA(Oxon), ARCO(CHM)

Assistant to the Ordinary,

Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham

St Mary’s Catholic Church

 

Dom Daniel Augustine Oppenheimer, CRNJ, STL

Prior, Canons Regular of the New Jerusalem

Priory of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

Charles Town, WV, USA

 

Edmund Waldstein, O.Cist. 

Vizedirektor, Überdiözesanes Priesterseminar Leopoldinum,

Heiligenkreuz, Austria

 

Dr Nicholas Bannan

Co-ordinator of Graduate Studies and Director of The Winthrop Singers

School of Music

University of Western Australia

 

James Bogle, Esq.

Barrister of the Middle Temple, London

Vice-Chairman the Catholic Union of Great Britain

Former President of the International Una Voce Federation

 

William J. Tighe, Ph.D.

Professor of History

Muhlenberg College

Allwntown, PA, USA

 

Jeffrey M. Alban, D.M.A.

Director of Music & Organist

Saint John the Baptist Church

Front Royal, VA, USA

 

Dr. Daria Spezzano

Assistant Professor, Theology

Providence College

Providence, RI, USA

 

Fr Kenneth M. Bolin

Chaplain (Major), US Army

Pastor, Most Holy Trinity Catholic Chapel, US Military Academy

West Point, NY, USA

 

L’Abbé Claude Barthe

Cappellano pellegrinaggio Summorum Pontificum

 

Fr Seán Finnegan MA BTh

Parish Priest (Pastor), Diocese of Arundel and Brighton, England

Lecturer in Church History at St John’s Seminary, Wonersh

 

Dr Timothy Kelly

Professor of Dogmatic Theology

International Theological Institute, Austria

 

Fr. Eduard Perrone

Pastor and Choir Master

Assumption Grotto Church

Detroit, Michigan, USA

 

Olavo de Carvalho

Brazilian Philosopher and Author

 

Raúl del Toro Sola

Organ Teacher at the Conservatorio Superior de Música de Navarra (Spain)

 

Dr Ann Buckley PhD

Visiting Research Fellow

Trinity College Dublin

Ireland

 

Timothy Bowser, BME, MA

Music Educator

Cheyenne, Wyoming, USA

 

Trevor Rowland

Director of Music and Liturgy

St. Mary Catholic Church

Hagerstown, Maryland, USA

 

Rev. Brian Van Hove, SJ, MA, MTh/ STL, PhD

Chaplain, The Religious Sisters of Mercy of Alma

Alma, MI

 

June Bowser, B.Mus.

M.Mus. Cantor & Instructor of Voice

Cheyenne, WY

 

Dr. Gregory Hamilton

Director of Sacred Music

Holy Trinity Seminary

Irving (Dallas) Texas

 

Rt Rev Fr Xavier Perrin OSB

Abbot of Quarr Abbey (UK)

 

Judith Christoph

Austria.

Head of the Ancillae Domini

 

Christoph Matthias Hagen

Cantor

Innsbruck, Austria

 

Rick Wheeler

Music Director, Our Lady of Mount Carmel, Littleton, CO, USA

Artistic Director, Vittoria Ensemble, Denver

 

Janet Floyd Gorbitz

General Manager, Church Music Association of America

 

Wassim Sarweh (ARCT)

Music Director/Organist/Cantor

St Benedict and St Alphonsus

Windsor, Ontario, Canada

 

 1. Andrew Mills

Organist and Choirmaster

Old St. Patrick’s Church

New Orleans, Louisiana, USA

 

Kathy Reinheimer

Director, Regina Pacis Cantorum; Reno, NV, USA

 

Frederick Lautzenheiser

Schola Director and Organist

Immaculate Conception Church Cleveland, OH, USA

 

Royce Nickel

Music Director

Fresno Latin Mass Society

Fresno, CA, USA

 

Ron Andrico

Author, publisher, church musician Director of Mignarda Ensemble

Cleveland Heights, OH

 

Rev Brendan Kelly

Pastor, St. Wenceslaus Catholic Church, Bee, Nebraska

Chairman of Philosophy Department, St. Gregory the Great Seminary, Seward, Nebraska

Member of the Diocesan Liturgical Commission, Diocese of Lincoln, Nebraska

 

Mary Jane Ballou

Director, Cantorae St. Augustine

St. Augustine, Florida, USA

 

Frank Lawrence

Assistant Professor, UCD School of Music, University College Dublin, Ireland

 

Mindaugas Kubilius

Ad Fontes Project

Vilnius, Lithuania

 

Christopher J. Garton-Zavesky

Organist, Oratory of the Immaculate Heart of Mary at Five Wounds Portuguese National Church

Santa Clara, California, USA

 

Peter Mahon

Artistic Director, Tallis Choir, Toronto

Director of Music, Lorne Park Baptist Church, Mississauga, Ontario

Assistant Conductor, St. Michael’s Choir School, Toronto

 

Raymond Ortiz

Choir Master

Pax Christi Catholic Church

Littleton, CO, USA

 

Pierre Masse

Director of Music

Saint Jude’s Catholic Church

Lincoln, Rhode Island, USA

Director, Ecclesia Consort of New England

 

Matthew Menendez

Co-Founder, Pro Civitate Dei

Saint Louis, MO, USA

 

Aaron James, PhD, DMA, FRCCO 

Director of Music

St Mary’s, Auburn, NY

 

Fr. Paul Felix

Pastor

Annunciation Catholic Church

Houston, Texas, USA

 

Rev. Thomas Buffer, STD 

Composer and organist

Pastor, St. Mary Church, Marion, Ohio

Pastor, Sacred Hearts Church, Marion, Ohio

Lecturer, International Marian Research Institute, Dayton, Ohio Marion, Ohio, USA

 

Nick Botkins

Director of Sacred Music/Master of the Choirs

Saint Francis de Sales Oratory

Institute of Christ the King Sovereign Priest

Saint Louis, MO, USA

 

Dr Graeme D. Adamson

MB ChB (Honours)

Music Director, Cantiones Sacrae

Dundee, Scotland, UK

 

Msgr. Arthur B. Calkins, S.T.D.

Chaplain

Christopher Inn

New Orleans, LA, USA

 

Pe. Sérgio Cavalcante Muniz

Professor and Doctor of Theology in the S. Joseph Archdiocesan Seminary, Rio de Janeiro, Brazil

Pastor of Our Lady of Fátima, Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro

 

Fr. Jay A. Finelli, Mdiv

Pastor – Church of the Holy Ghost

Tiverton, Rhode Island U.S.A.

 

Mr Maghnus Monaghan

Master of Liturgical Music (MLM)

Choir Director, St Eugene’s Cathedral, Derry, Northern Ireland

 

Linda Schafer

Editor, St. Michael Hymnal

St. Boniface Parish

Lafayette, Indiana

 

Cons. Giuseppe Capoccia, 

magistrato, Crotone

 

Padre Alessandro Ratti, OFM conv.

docente di teologia all’ITSAD – Padova,

Cappellano dell’Arciconfraternita di Sant’Antonio di Padova

 

Aldo Caputo

Cantante lirico

 

Nicholas E. Lemme

Director of Sacred Music

Our Lady of Guadalupe Seminary

St. Francis of Assisi Chapel and Children’s Choirs

Lincoln, NE  USA

 

Fr. David Vincent Meconi, SJ

Saint Louis University

Editor, Homiletic & Pastoral Review

 

Paul Jernberg 

Music Director, St. Monica and St. Lucy Parishes, Methuen, MA

Composer-in-Residence, Thomas More College, Merrimack, NH, USA

 

Mº sac. Giuseppe Grassi 

arcidiocesi di Brindisi-Ostuni

 

Roman Chlada, MA

Kirchenmusiker & Präsident der Una Voce Austria

 

Paul Livingston BA

Secretary, Musica Sacra Scotland

 

The Rev’d Father Philip Andrews BA, STL

 

Sr Jean Willcox ocd

Qualifications AGSM, BA(Hons), PhD Honorary.

Position Carmelite nun and Core Group Member of Monastic Musicians UK

 

Mº Ivano Scavino

Direttore Artistico

Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale

 

Mr Philip Evans

Director of the Byron Consort and House Master of Moretons, Harrow School

Bachelor of Arts and Postgraduate Certificate of Education, University of East Anglia

Licentiate of Trinity College of Music, London

 

Fr Guy de Gaynesford

Rector, School of the Annunciation,

Buckfast, England

 

Dr James Holland, BA, M.Litt., PhD

Under Master

Harrow School

London, England

 

Joseph Cullen

MA Cambridge University, FRCO

Formerly Organist of Westminster Cathedral

And Director of the London Symphony Chorus

 

Prof. Roberto Marini 

Docente associato d’organo presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma

Organista titolare della Cattedrale di Teramo

 

Giovanni Zordan

concertista, docente di Violino e Musica di insieme per archi  al Liceo Musicale di Castelfranco Veneto

 

Dr John P. Rowntree, Ph.D, M.Ed., ARCM, LLCM, Adv. Dip. Ed.

Director of the Choir and Organist and Assistant to the Monastic Choirmaster, Douai Abbey,

Upper Woolhampton, England.

Accredited Member of the Association of Independent Organ Advisers

 

Nicholas J. Will

Assistant Professor of Music

Franciscan University of Steubenville, Ohio, USA

 

sac. Mariusz Białkowski 

semiologo, gregornanista

Poznań, Polonia

 

Andris Amolins, Dr. phil-nat.

Chairman of Una Voce Latvija

Co-founder of Schola Sancti Meinardi

 

Sr. Susi Ferfoglia

(organista, gregorianista)

Cracovia PL

 

Heitor Caballero

Music Director

St. Agnes Church

NY

 

Carmen Luisa Letelier

Professor at the University of Chile

Recipient of Chilean National Music Award (2010)

 

Fr. Milan Tisma

Chaplain to the Asociación Liturgica Magnificat

Author of “Magnificat: Manual litúrgico-musical en preguntas y respuestas” (2004)

 

Luis González

Organist, choirmaster of the Asociación Litúrgica Magnificat

 

Amalia Letelier

Lecturer at the Institute of Music of the University San Alberto Hurtado Teacher at Saint Ursula, Santiago Leader, Coro de la Universidad Andrés Bello, Santiago

 

Rev. Michael P. Forbes, MDiv  MEv., GCTJ, OHS

Retired Chaplain

St. Cecilia Choir School

Rochester, MN

 

Jaime Carter

Organist

Organ Teacher at the University of Chile

 

Samantha Dawson

Head Organist

Our Lady of Mt. Carmel Catholic Church

Littleton, CO, USA

 

Katharine Mahon

Director, Corpus Christi Children’s Choir

Toronto, Ontario, Canada

 

Samuel A. Schmitt, MLM, Ph.D.

Director of Sacred Music, The Cathedral Parish, Bridgeport, CT, USA

 

Michael G. Sirilla, Ph.D.

Professor of Dogmatic and Systematic Theology

Director of Graduate Theology

Franciscan University of Steubenville

 

Blanaid Murphy

MA( Cantab) ARCO KA Diplom (Stuttgart)

Director, Palestrina Choir, St Mary’s Pro-Cathedral, Dublin

Director, St. Mary’s Pro-Cathedral Girls’ Choir, Dublin

 

Christopher J. Malloy

Associate Professor of Theology, The University of Dallas

Associate Editor, Nova et Vetera

 

Neil Wright 

Organist, St Michael’s Abbey ,

Farnborough, UK

 

Fr Reto Nay, SSD

Glion, Switzerland

 

Dr. Jarred Tafaro

Director of Sacred and Liturgical Music

St. Catharine-St. Margaret Parish

Spring Lake, New Jersey

 

Fr. John Rickert, Ph.D., FSSP

Pastor, Immaculate Conception Church

Omaha, Nebraska

 

Lt-Col (Rev.) Paul Acton

Commandant Canadian Forces Chaplain School

Canadian Forces Base Borden

 

Prof. Jacques Viret

musicologue français,

Université de Strasbourg

 

Damien Poisblaud

chanteur français spécialisé dans le chant grégorien,

directeur des Chantres du Thoronet

 

Christopher J. E. Jeffries

Organist

Bristol, U.K.

 

Joan Dillon

Director

Academy of Sacred Music

Scotland

 

Miss Julia Jones

B.A. (Hons) Dunelm,

Schola director, Kent, UK

Trustee, Schola Gregoriana of Cambridge

 

Andrew Robson

Salisbury, Wiltshire, UK

 

Stephen Wood

Music teacher and composer

Princes Risborough, Buckinghamshire, UK

 

Robert O’Farrell

Choir Master and Organist

Church of the Good Shepherd, Woodthorpe, Nottinghamshire, UK

 

Mr. Frederick Stone

Chairman, Una Voce Scotland

 

Clare Bowskill

Director of Music

St Mary Magdalen’s

Brighton, UK

 

Alastair J. Tocher

Director

Schola Gregoriana Malverniensis

U.K.

 

Robert Brookes

Cantor

Maybole, UK

 

Thomas More Hagger

Choirmaster and Organist

Seaford, East Sussex, UK

 

Noreen O’Carroll

Blackrock, Dublin, Ireland

 

Adrian Taylor, MA 

Organist, Church of Our Lady

St John’s Wood, London, UK

 

Kevin G. Jones

Secretary, Latin Mass Society of England and Wales

 

Austin Murphy

Director of Music

St Joseph’s Church, Bradford, UK

Former Master of the Music

St Anne’s Cathedral, Leeds, UK

 

Jim Roche

Convenor of The Cantors of the Holy Rude

Stirling, UK

 

Francis Bevan

Professional Editor of Renaissance Music

London, UK

 

Thomas J. D. Neal, MPhil (Cantab)

Director of Music

Shrine of St. Augustine of England, Ramsgate, UK

 

Dr Ben Whitworth

Founding director, the Orkney Schola

Orkney, SCOTLAND

 

Dom Benedict Hardy, OSB

Choirmaster

Pluscarden Abbey, Scotland

 

Rev. Joseph D. Santos, Jr.

Administrator, The Church of the Holy Name of Jesus

Providence, RI, USA

 

Cesar Zumel

Composer and Conductor (Spain)

 

Anthony Dickinson

Musical Director, Liverpool, UK

Secretary, CIEL UK

Trustee, Schola Gregoriana of Cambridge

 

Felipe Gasper

Conductor, Singer, Organist

Missisauga, Ontario

 

Marcin Bornus-Szczyciński

Cantor, Warszawa

 

Tomasz Dekert, PhD

Department of the History of Christian Culture, Institute of Cultural Studies, Jesuit University Ignatianum in Kraków

 

Ewa Domagała
Choirmaster, Cathedral Music High School in Poznań

 

Rev. Fr. Grzegorz Doniec, OP

Dominican Liturgical Center Foundation in Kraków

 

Rev. Lucjan Dyka, PhD

Musicologist, Theological and Pastoral Institute in Rzeszów
Rev. Fr. Wojciech Gołaski, OP

Dominican School of Philosophy and Theology in Kraków

 

Rev. Fr. Tomasz Grabowski, OP

Former president of Dominican Liturgical Center Foundation in Kraków

 

Bartosz Izbicki, PhD

Organist, Basilica of St. John the Baptist in Brochów

Musicologist

 

Antonina Karpowicz-Zbińkowska, STD

Musicologist, theologian

 

Fr. Grzegorz Kopytowski
Archdiocese of Łódź, Director of the Church Music School
Chairman of the Archdiocesan Committee for the Church Music

 

Agnieszka Łysakowska
The Choir of Saint Benedict, Poznań (Gregorian Chant ensemble)

 

Paweł Milcarek, PhD

Christianitas Quarterly

editor-in-chief

 

Robert Pożarski

Cantor, Gdańsk – Wrocław – Warszawa

 

Rev. Dariusz Smolarek SAC, PhD

Assistant Professor at the Department of Religious Polyphony at the Institute of Musicology at the John Paul’s II Catholic University of Lublin

 

Dr. Denis Crouan

Dr. en Théologie Catholique, Organiste

Président de Pro Liturgia