Nový web o eucharistické úctě

corpus-christi

Web Corpus-christi.cz (reprofoto Una Voce ČR)

„Existují totiž místa, kde se téměř úplně upouští od kultu eucharistického klanění. K tomu přistupují v tom či onom církevním kontextu zlořády, které přispívají k zatemnění pravé víry a katolického učení o této podivuhodné svátosti. Vynořuje se někdy značně zjednodušující chápání eucharistického tajemství. To bývá zbaveno své obětní hodnoty a bývá prožíváno tak, jako by nemělo jiný smysl a hodnotu než společné bratrské setkání.“ (Jan Pavel II. Ecclesia de Eucharistia).

To je jen jeden z úvodů nového webu zaměřeného na posílení eucharistické úcty, který vznikl jen pár dní před samotným Národním eucharistickým kongresem, který se uskuteční ve dnech 15. – 17. října v moravském metropoli Brně. Hlavní ideou tohoto webu je obnova eucharistické úcty a znovunalezení střídmého katolického postoje v dnešních časech, kdy je mnohokrát a mnoha způsoby úcta k Ježíši Kristu přítomnému v Eucharistii devalvována jak v některých teologických míněních, tak i běžné pastoraci, kde se stalo během posledních 40 let již naprosto běžným přijímat Tělo Páně na ruku s odkazem na dnes nejasnou praxi prvotní církve. Druhým důvodem, proč webová stránka vznikla je pak šíření stejnojmenné knihy kazachstánského biskupa a předsedy liturgické komise Biskupské konference Kazachstánu Mons. Athanasia Schneidera, která se zabývá právě otázkou svatého přijímání a duchovní obnovy Církve, kde se můžeme seznámit s tradicí učitelského úřadu a teologickými argumenty pro klasické přijímání Eucharistie do úst a vkleče a to na pouhých 79 stránkách. Celé dílo navíc není zatíženo žádnými tzv. tradicionalistickými tendencemi, protože sám autor se odkazuje převážně na Magisterium druhého vatikánského koncilu a encykliky posledních papežů Pavla VI. a Jana Pavla II., kteří o otázce eucharistie napsali samostatné encykliky, které jsou v této knize hojně citovány.

Webová stránka je již na první pohled přitažlivá svým vizuálním ztvárněním a rozdělením textu do jednotlivých rámců. Po postupném prohlédnutí dalších rámců navíc může čtenář zjistit, že má možnost si přímo online objednat samotnou knihu Corpus Christi, ale navíc si také přečíst zatím knižně nepublikovaný překlad knihy téhož autora nazvanou Dominus est! To ale pořád není všechno. Autor totiž postupně na web přidává další a další texty k otázce eucharistie, ale i pastorace znovusezdaných manželů z pera zahraničních dominikánských teologů, což je i téma (vzhledem k probíhající synodě o rodině), které je v dnešní katolické církvi nesmírně aktuální.

A nakonec nezbývá než dodat odkaz na ni. Dostupná je na adrese http://www.corpus-christi.cz

Zdroj: (c) Populus Summorum Pontificum, 2015

Zdroj: (c) Populus Summorum Pontificum, 2015