Pouť Orla u Panny Marie na Svaté hoře

Bazilika Panny Maria na Svaté hoře

Ambit s korunovačním oltářem v bazilice Panny Marie Svatohorské (foto D. Zouhar).

Letos se 17. května uskutečnila již posedmé orelská pouť k Panně Marii na Svatou horu u Příbrami. Pouť, kterou každoročně pro celou orelskou jednotu v České republice pořádá orelská župa Svatováclavská, se nesla jako již tradičně v duchu liturgické tradice, kdy slavnou poutní mši podle misálu z roku 1962 sloužil župní vzdělávatel P. Antonín Damián Nohejl III. OP z Plzně.  Duchovní akce se kromě několika členů místní orelské župy zúčastnili také členové spřátelených spolků mezi kterými si zaslouží jmenovat myslivecký řád sv. Huberta, hornický spolek Prokop, ale také folklorně-lidový spolek Baráčníci. Za Una Voce Česká republika se poutě zúčastnil její předseda Daniel Zouhar a další dva naši spolkoví členové.

První pouť tohoto charakteru zorganizoval župní předseda PhDr. Stanislav Vejvar ve spolupráci s předsedou duchovní rady P. Pavlem Kopeckým a župní vzdělávatelem P. Damiánem Nohejlem již v květnu 2008. Její historie je však mnohem hlubší. Orlové totiž pravidelně putovali na Svatou horu také za první republiky, což jasně dokazovala i fotografie na oficiální letošní pozvánce, na které byl vyobrazen svatovítský infulovaný kanovník Antonín Bořek Dohnalský, kterého k centrálnímu oltáři baziliky v liturgickém průvodu doprovázel čestná orelská stráž.

Pouť na Svatou horu 2014

Předseda Orla Stanislav Vejvar, předseda duchovní rady Orla P. Pavel Kopecký a zástupci dalších spolků a řádů před svatohorskou bazilikou (foto D. Zouhar).

Pouť byla zahájena v deset hodin dopoledne od příbramského farního kostela sv. Jakuba Staršího, kterou uvedl modlitbou a kněžským požehnáním na cestu předseda duchovní rady P. ICLic. Pavel Kopecký, a která následně vedla hlavními ulicemi města směrem vzhůru ke Svaté hoře. Navzdory chladnému počasí i přes předpověď, která slibovala velké množství srážek nezačalo pršet a průvod tak došel až ke svatohorské bazilice, ke které tentokrát musel oklikou, protože mariánské schody letos byly z havarijních důvodů uzavřené. Cestou nahoru průvod střídavě zpíval velikonoční a mariánské písně a modlil se slavný růženec a růženec světla. Po doputování k bazilice předal župní předseda PhDr. Stanislav Vejvar před vstupem do ambitů baziliky ještě možnost promluvit k zastoupeným spolkům.

Následně již ve vší tichosti celý liturgický průvod vstoupil do ambitů, kde zakrátko nato, začalo kázání P. Damiána Antonína Nohejla III. OP, ve kterém byla vzpomenuta duchovní věrnost orelské organizace a její katolický duch, který upevňovala i jeho součinná účast na nejsvětější oběti. Následně začala na korunovačním oltáři slavná asistovaná mše svatá podle tradičního předkoncilního misálu z roku 1962, která byla o to slavnější, že při ní před celým ambitem dvě děvčátka po roční přípravě vůbec poprvé přistoupila ke svatému přijímání, které od nynějšká v nich bude posilovat jejich dívčí křesťanskou nevinnost. Po mši sv. se většina účastníků odebrala se po duchovní stravě občerstvit fyzicky do nedalekého pohostinství a vrátila se pak opět ve tři hodiny na pobožnost křížové cesty, loretánské litanie a svátostné požehnání, které vedl P. Pavel Kopecký.

Až do konce pouti nakonec vydrželo hezké počasí a pršet začalo až ve chvíli, kdy končilo svátostné požehnání. Na úplný závěr si podal se všemi zúčastněnými P. Kopecký na rozloučenou ruku a všichni se odebrali následně do svých domovů. Letošní pouti se až na vyjímky bohužel nezúčastnila žádná moravská župa, ze kterých ještě loni bylo hojné zastoupení.

Na závěr nezbývá než poděkovat organizátorům za pořádání i překvapení v podobě čerstvě obnovených orelských stejnokrojů, které se postupně pro jednotlivé členy župy na požádání šijí a všem věřícím a to i těm neorelským za to, že přijeli k Panně Marii prosit o posílení víry v nelehké době a oslavili přitom Krista v nejsvětější oběti mše svaté. Kéž se příští rok opět ve zdraví zase všichni sejdeme a Zdař Bůh!

—-

Una Voce Česká republika v letošním roce spolu s Orel, župa Svatováclavská již bude chystat první společně ohlášenou akci, kterou bude Duchovní setkání mládeže v Nové říši, které se uskuteční na konci srpna (již jsme avízovali dříve – viz rubrika Akce).

Pouť na Svatou horu - organizační informace před zahájením - předseda Vejvar (foto archiv Orla)

Průvod při pouti na Svatou horu

Poutní orelské procesí při průchodu městem (foto D. Zouhar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svata-hora06.jpg

Před svatohorskou bazilikou (foto archiv Orla)

svata-hora05.jpg

Kázání P. Damiána A. Nohejla III. OP přede mší sv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svata-hora06.jpg

Liturgický průvod ke korunovačnímu oltáři (foto archiv Orla)

svata-hora08.jpg

Ze mše svaté (foto archiv Orla)

 

 

 

svata-hora10.jpg

Pobožnost Křížové cesty (foto archiv Orla)

svata-hora11.jpg

Předseda župy PhDr. Stanislav Vejvar v klasickém orelském stenokroji (foto D. Zouhar)