Stanovy Una voce

Valná hromada konána 17. listopadu 2012 v Třebíči odhlasovala nový text stanov sdružení Una voce Česká a Slovenská republika.

Stanovy

občanského sdružení

Una voce Česká a Slovenská republika

 

Článek I.
Základní ustanovení

 

 1. Občanské sdružení nese název Una voce Česká a Slovenská republika, (dále jen ”Sdružení”). Zkrá­ce­ný název je Una voce CS.
 2. Sdružení je občanským Sdružením ve smyslu zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v plat­. znění.
 3. Sdružení se hlásí k Foederatio internationalis Una Voce a působí v souladu s kán. 215 Kodexu kanonického práva (dále CIC) v platném znění.
 4. Sdružení působí v České republice a Slovenské republice.
 5. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou.
 6. Sídlem Sdružení je Brno, Sladová ul. 6.

 

Článek II.
Cíl Sdružení

 

 1. Cílem Sdružení je podpora klasické římské liturgie sloužené podle misálu sv. Pia V., upraveného bl. Janem XXIII. r. 1962 a spirituality z ní vycházející, přímá podpora myšlenek Katolické akce formu­lo­va­ných papežem Piem XI. s touhou vyznat v plnosti katolickou víru, intenzivně ji prohlubovat pros­t­řed­nictvím svátostí a věrohodně vydávat svědectví způsobem života svých členů.[1]
 2. Tohoto cíle chce Sdružení dosáhnout zejména těmito prostředky:

a)    S věrností učitelskému úřadu Církve usilovat o zajištění respektu vůči všem, “kteří se při­klá­nějí k latinské liturgické tradici, prostřednictvím širokého a velkorysého uplatňování směrnic vydaných Apoštolským stolcem pro užívání typizovaného vydání Římského mi­sá­lu” v souladu s ustanoveními obsaženými v Motu proprio Summorum pontificum vyhláše­né­ho Jeho Svatostí papežem Benediktem XVI. dne 7. července 2007;

b)    usilovat o to, aby klasická římská liturgie kodifikovaná v Římském misálu z r. 1962 byla sloužena všude tam, kde o to věřící projeví zájem;

c)    v souladu s učením Církve, bullou Quo primum papeže sv. Pia V. a konstitucí Druhého va­ti­kánského koncilu Sacrosanctum concilium podporovat užívání latiny, gregoriánského chorálu[2] a posvátné polyfonie v liturgickém životě Církve;

d)    podporovat vzdělávání věřících v otázkách liturgie, Písma svatého, učitelského úřadu Církve a katolické tradice[3];

e)    napomáhat rozvoji činné účasti směřující k prohloubení eucharistické úcty a lidové zbož­nosti[4];

f)     napomáhat svým členům vyjadřovat duchovní potřeby a snahu o duchovní vedení v souladu s CIC kán. 212, § 2, 3 a kán. 213;

g)    poskytovat svým členům právní pomoc v případě sporů;

h)    získávání a shromažďování finančních prostředků;

i)     pořádání, kulturních a vzdělávacích akcí;

j)     součinnost s dalšími subjekty a instituty podobného zaměření;

k)    propagační a popularizační činnost, vydávání publikací a upomínkových před­mětů.

 

Článek III.
Členství ve Sdružení

 

 1.  Členem Sdružení může být každý občan České republiky a Slovenské republiky, který dosáhl věku patnácti let, sou­hlasí se stanovami a zaváže se je plnit.
 2. Uchazeč o členství žádá o přijetí za člena Sdružení písemnou přihláškou.
 3. O přijetí za člena rozhoduje Sněm. Dokladem o členství je členská le­gitimace. Tu jménem Sdružení vyhotoví a vydá členovi Správní rada.
 4. Členství ve Sdružení zaniká:

a)    úmrtím;

b)    písemným prohlášením o vystoupení ze Sdružení doručeným Správní radě;

c)     vyloučením (poruší-li člen závažným způsobem nebo opakovaně členské povinnosti, nebo poškozuje-li svým jednáním dobré jméno Sdružení). O zá­niku členství vyloučením ze Sdružení rozhoduje na návrh Správní rady Sněm. O té­to skutečnosti musí být dotyčný člen Správní radou neprodleně písemně vyrozuměn.

Článek IV.
Práva a povinnosti členů

 

 1. Členové Sdružení mají tato základní práva:

l)      účastnit se Sněmu Sdružení;

m)   účastnit se všech akcí pořádaných Sdružením;

n)    volit a být volen do orgánů Sdružení;

o)    být informován o přijatých usneseních a organizačních otázkách Sdružení;

p)    předkládat všem orgánům Sdružení náměty, stížnosti a připomínky a být do třiceti dnů   vyrozuměn o řešení;

q)    svobodně vyjadřovat a obhajovat své názory, zejména upozorňovat na nedostatky v činnosti Sdružení a navrhovat příslušným orgánům Sdružení jejich řešení;

r)     v případě sporu se odvolávat k Dozorčí radě;

s)     účastnit se zasedání orgá­nu Sdružení, jestliže se rozhoduje o jeho činnosti nebo chování;

t)     využívat výhod, jež poskytuje Sdružení svým členům.

2. Členové jsou povinni:

a)    podle svých schopností a možností se podílet na činnosti rozvíjet a podporovat akce v souladu s posláním Sdružení a na­pomáhat k dosažení jeho cílů.

b)    řídit se stanovami a normami Sdružení;

c)     plnit usnesení a rozhodnutí orgánů Sdružení přijatá v rámci jejich kompetence;

d)    plnit převzaté úkoly a nést za ně odpovědnost;

e)    platit členské příspěvky ve výši stanovené Sněmem a to nejpozději k 31. 3. příslušného roku; nově přijatí členové jsou povinni zaplatit členský příspěvek na přís­lušný rok do jednoho měsíce od udělení členství.

Článek V.
Orgány Sdružení

 

1.    Orgány Sdružení jsou:

a)    Sněm;
b)    Správní rada;
c)     Předsed­a;
d)    Jednatel;
e)    Dozorčí rada.

2. Statutárním orgánem Sdružení je Správní rada. Jménem Sdružení jedná Předseda a místopřed­se­do­vé. Podpi­sové právo má Předseda, v jeho nepřítomnosti 1. místopředseda.

Sněm

 

3. Sněm je vrcholným orgánem Sdružení. Svoláván je na základě usnesení Správní ra­dy Předsedou Sdružení.

4. Sněm se schází nejméně jednou v roce. Dobu a místo konání Sněmu určuje Správní rada. Místo ko­nání Sněmu se musí nacházet na území působnosti Sdružení podle čl. I., odst. 4 stanov.

5. Správní rada oznámí všem členům Sdružení dobu a místo konání Sněmu nejméně 14 dní pře­dem a k pozvánce připojí návrh programu Sněmu.

6. Mimořádný Sněm musí být svolán na základě usnesení Správní rady, nebo na ná­vrh minimálně 1/3 členů a to nejpozději do 30-ti dnů od podání návrhu. Usnesení o svolání nebo ná­vrh na svolání mi­mořádné Sněmu musí obsahovat ty body programu, pro které se má mi­mo­řádný Sněm konat.

7. Sněm řídí Předseda nebo místopředseda, popř. jiný Správní radou pověřený člen Správní ra­dy.

8.    Sněm zejména:

a)    rozhoduje o udělení členství
b)    projednává zprávu o činnosti a hospodaření Sdružení a případně další zprávy;
c)     projednává návrh ročního rozpočtu a roční uzávěrku Sdružení;
d)    projednává další návrhy podané na Sněmu;
e)    stanovuje výši členského příspěvku a pravidla jeho placení;
f)     projednává návrhy týkající se činnosti, organizace a financování Sdružení;
g)    rozhoduje o opatřeních za porušení stanov a usnesení orgánů Sdružení.

9. Zprávu Dozorčí rady bere Sněm na vědomí.

10. Sněm určuje počet členů Správní rady a Dozorčí rady.

11. Sněm schvaluje text stanov Sdružení a jejich změny.

12. Sněm stanovuje hlavní úkoly Sdružení v příštím období a určuje způsob jejich provádění.

13. Sněm rozhoduje o sloučení, rozdělení, nebo rozpuštění Sdružení.

14.  Sněm volí a odvolává:

a)    Předsedu Sdružení, prvního místopřed­sedu a případně jednoho až dva další místopřed­se­dy Sdružení;

b)    předsedu Dozorčí rady;

c)     členy Správní rady a Dozorčí rady.

15. Návrhy na volbu členů podle pře­dešlého odstavce předkládá Sněmu odstupující Správní ra­da a čle­no­vé Sdružení.

16. Náhradníky Správní rady se stávají ostatní kandidáti podle pořadí získaných hlasů. V případě rov­nos­ti hlasů rozhodne los.

Správní rada

 

17. Správní rada je nejvyšším orgánem Sdružení mezi dvěma Sněmy; je výkonným orgá­nem Sdružení. Má všeobecnou působnost a odpovědnost za čin­nost Sdružení. Členy Správní ra­dy jsou: Předseda a místo­před­se­dové Sdružení a příp. další členové zvole­ní Sněmem. Správní rada je nejméně tříčlenná.

18. Zasedání Správní rady svolává Předseda podle plánu činnosti nejméně dvakrát za rok. Předseda je po­vinen svolat Správní radu, požádá-li o to alespoň třetina jejích členů.

19.  Správní rada zejména:

a)    řídí činnost Sdružení v období mezi Sněmy;

b)    určuje náplň působnosti jednotlivých místo­předsedů;

c)     ukládá úkoly Předsedovi, místopřed­sedům, Jednateli, případně dalším funkcionářům Sdružení;

d)    schvaluje jednací a organizační řád Sdružení a Dozorčí rady a směrnici pro účtování ve Sdružení;

e)    jestliže se v průběhu funkčního obdo­bí uvolní funkce Předsedy nebo místopředsedy, vo­lí ze svého středu nástupce do konce funkčního období;

f)     provádí výklad stanov;

g)    podává Sněmu zprávu o činnosti.

20. Správní rada rozhoduje o svolání Sněmu, navrhuje jeho program a předkládá zprávu o čin­nos­ti a hospodaření Sdružení; organizačně zajišťuje přípravu Sněmu.

21. Správní rada realizuje usnesení Sněmu a roz­ho­duje ve všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami výslovně vyhrazeny Sněmu.

22. Správní rada je za svou činnost odpovědná Sněmu.

23. Jednání Správní rady řídí Předseda nebo Správní radou pověřený člen.

24. Jednání Správní rady se smí zúčastnit s hlasem poradním Jednatel a předseda Dozorčí rady.

Předseda Sdružení

 

25.  Předseda Sdružení stojí v jeho čele. Je výkonným orgánem Správní rady. Je oprávněn jed­nat ve všech věcech Sdružení.

26. Předseda svolává Správní radu a předsedá jí.

27. Předseda jmenuje a odvolává Jednatele Sdružení.

28. Předseda může dle svého uvážení přizvat na jednání Správní rady další členy Sdružení s hlasem po­radním.

29. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Správní rady, vedení účetní evidence a plynulý chod Sdružení.

30.Předseda připravuje podklady pro jednání Správní rady Sdružení.

31. V neodkladných záležitostech, náležejících do působnosti Správní rady, může rozhodnout Předseda. O způsobu rozhodnutí informuje Správní radu na nejbližším zasedání.

32. Předsedu zastupuje první místopředseda.

33. Při uvolnění funkce Předsedy se výkonu této funkce ujímá první místopředseda, který do dvaceti dnů svolá mimořádné zasedání Správní rady. Ta rozhodne, koho pověří řízením Sdružení do doby ko­nání nejbližšího Sněmu (ať už řádného nebo mimořádného).

Jednatel Sdružení

 

34.  Jednatel Sdružení

a)    zajišťuje realizaci usnesení Sněmu a Správní rady;

b)    je oprávněn se zúčastnit zasedání Dozorčí rady s hlasem poradním;

c)     jedná jménem Sdružení v majetkových, hospodářských, pracovních a právních vzta­zích, pokud není stanovami stanoveno jinak;

d)    navrhuje směrnice pro hospodaření a účtování ve Sdružení.

e)    disponuje přístupem k bankovnímu účtu Sdružení.

Dozorčí rada

 

35. Dozorčí rada dohlíží na to, aby Sdružení vyvíjelo činnost v souladu se svými stanovami.

36. Dozorčí rada kontroluje finanční, hospodářskou, odbornou a správní činnost Sdružení.

37. Dozorčí rada je za svou činnost odpovědná Sněmu.

38. Zasedání Dozorčí rady svolává její předseda podle plánu činnosti nejméně jedenkrát za rok. Před­se­da je povinen svolat Dozorčí radu, požádá-li o to alespoň třetina jejich členů.

39. Předseda, členové a náhradníci Dozorčí rady nesmí vykonávat žádnou další funkci ve Sdružení, ani nesmějí být zaměstnanci Sdružení.

40. Členové Dozorčí rady se účastní zasedání Správní rady s hlasem poradním. Musí jim být uděleno slo­vo, pokud o to požádají.

41. Dozorčí rada podává zprávu o své činnosti Sněmu a předkládá ke schválení své návrhy a opatření.

42.  Dozorčí rada zejména:

a)    přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu Sdružení;

b)    je oprávněna provádět revize hospodaření Sdružení;

c)     je oprávněna svolat mimořádné jednání Správní rady Sdružení, jestliže to vyžadují záj­my Sdružení;

d)    seznamuje Správní radu Sdružení s výsledky kontrol a revizí a navrhuje nápravná opatření k odstranění zjištěných závad;

e)    nejméně jedenkrát ročně předkládá Sněmu zprávu o výsledcích své kontrolní čin­nosti.

 

Článek VI.
Zásady ustavování, činnosti a jednání orgánů Sdružení

 

Ustavování funkcionářů do orgánů Sdružení

 1.  Funkční období všech orgánů a volených funkcionářů Sdružení je tříleté a končí novou volbou.
 2. Funkcionáři jsou do orgánů Sdružení voleni nebo z nich odvoláváni tajným hlasováním.
 3. K ustavení nově zvoleného orgánu musí dojít neprodleně po nové volbě. Funkcionáři jsou povinni řádně funkce předat svým nástupcům. Funkce v orgánech Sdružení jsou dobrovolné.
 4. Volby členů do volených orgánů Sdružení jsou platné, pokud pro ně hlasovala více než polovina přítomných s hlasem rozhodujícím.

  Kooptace členů orgánů Sdružení

 5. Uvolní-li člen v některém z volených orgánů Sdružení funkci před skončením funkčního období a ne­ní-li možné obsadit ji náhradníkem, může příslušný orgán doplnit počet svých členů kooptací. Ko­op­to­vaný člen je zvolen nadpoloviční většinou všech zbývajících členů tohoto orgánu Sdružení. Takto lze kooptovat nejvýše jednu třetinu zvolených členů. Kooptovaný člen má stejná práva a po­vinnosti jako člen volený, ale jeho mandát trvá jen do doby konání nové volby, která o obsazení uvolněné funkce rozhodne.

  Zásady činnosti a jednání orgánů Sdružení

 6. Správní rada a Dozorčí rada jsou usnášeníschopné, je-li přítomna více jak polovina jejich členů.
 7. Sněm je usnášeníschopný, je-li při stanoveném začátku jednání Sněmu přítomna nadpoloviční vět­ši­na všech členů Sdružení, nebo o půl hodiny později alespoň 1/10 všech členů Sdružení. Není-li pří­tom­na ani 1/10 všech členů a je třeba přijmout usnesení nebo provést volby, svolá Správní rada jed­nání Sněmu na jiný ter­mín.
 8. O usnesení a závěrech z jednání orgánů Sdružení se rozhoduje veřejným hlasováním nebo tajným hla­so­váním, pokud se tak usnese příslušný orgán.
 9. Usnesení orgánů Sdružení je platné, hlasovala-li pro ně více než polovina přítomných s hlasem roz­hodujícím. Tím nejsou dotčena následující ustanovení.
 10. Usnesení Sněmu o změně ustanovení čl. II. těchto Stanov a také o rozdělení, sloučení nebo rozpuštění Sdružení je platné, pokud pro něj hla­sovaly nejméně dvě třetiny všech členů Sdružení.
 11. Usnesení o odvolání člena Správní rady nebo Dozorčí rady z funkce je platné, jestliže pro něj hlaso­va­ly více než dvě třetiny všech členů příslušného orgánu.
 12. Za výkon dobrovolných funkcí mohou být funkcionářům poskytovány finanční odměny podle roz­hod­nutí Správní rady.
 13. Funkcionáři pověření jednat jménem Sdružení nebo jejích orgánů mají nárok na náhradu nákladů
  a výloh s tím spojených podle obecně platných předpisů. Výlohy spojené s účastí členů na instruk­tá­žích, školeních a jiných akcích, hradí zásadně orgán, který je jako povinné organizuje nebo svo­lá­vá. V ostatních případech hradí tyto výlohy zásadně orgán, jenž o vyslání nebo účasti funkcionářů ne­bo členů rozhodl.
 14. Z každého jednání orgánu Sdružení se pořizuje písemný zápis, jehož součástí je i případné usne­se­ní. Obsah zápisu se projednává a schvaluje na následném zasedání orgánů. Pro zápis ze Sněmu se stanovují ověřovatelé zápisu.

  Porušení povinností a řešení sporů

 15. Nesplní-li člen povinnosti zakotvené ve stanovách nebo uložené kompetentními orgány Sdružení a není-li předpoklad, že účelu bude dosaženo pouhým projednáním věci ve Správní radě, může mu být uloženo jedno z těchto opatření:

a)    napomenutí;

b)    odvolání z funkce;

c)     vyloučení ze Sdružení.

 1. Nedojde-li ve stanovené lhůtě ke svolání řádného resp. mimořádného Sněmu, svolá mimořádný Sněm Dozorčí rada a to ve lhůtě uvedené v přísl. ustanovení o mimo­řád­ném Sněmu.
 2. Další postupy řešení porušení povinnosti a sporů upravuje jednací řád Sdružení.

 

Článek VII.
Hospodaření a další činnost Sdružení

 

 1. Sdružení jako právnická osoba hospodaří v souladu s právními předpisy podle těchto zásad: Sdružení hospodaří s vlastním majetkem, dále s majetkem, jenž je oprávněno užívat zejména na zá­kla­dě plat­ných právních úkonů a z nich vyplývajících závazkových vztahů, zejména ze smluv.
 2. Majetek a finanční prostředky k plnění svých cílů Sdružení vytváří:

a)    z příspěvků členů;
b)    z výnosů vkladů;
c)     z výnosů pořádaných akcí coby vedlejší činnosti k zajištění hlavní činnosti Sdružení;
d)    z veřejných sbírek, darů, dotací, grantů a jiných příjmů;
e)    z pronájmu majetku.

3. Sdružení hospodaří s majetkem a finančními prostředky podle přijatého rozpočtu.

4. Obdrží-li Sdružení určitý majetek (věci, nemovitosti, finanční prostředky) k zajištění určitého úkolu ne­bo k ur­či­tému účelu, může s nimi Sdružení hospodařit a použít je, není-li stanoveno nebo dohod­nuto ně­co jiného, jen k určenému účelu.

5. Majetek, jenž vlastní Sdružení nebo kterého nabude Sdružení, je vlastnictvím Sdružení jako cel­ku.

6. Za hospodaření majetku zodpovídá Správní rada

Zakladatelská pravomoc a další činnost Sdružení

 

7. Sdružení může v souladu s právními předpisy zakládat nebo být spoluzakladatelem či se stát čle­nem nebo společníkem právnických osob, zejména asociací a institutů sdružujících jednotlivé regionální spol­ky a Sdru­žení podobného zaměření.

8. Sdružení může zakládat obchodní Sdružení a vlastnit podíly v nich a provozovat živnosti.

 

Článek VIII.
Smlouvy o součinnosti

 

 1. Sdružení může na návrh Předsedy a po projednání ve Správní radě uzavírat v souladu s právními před­pisy smlouvy o součinnosti s jinou právnickou osobou.
 2. Ve smlouvě o součinnosti se vymezí zejména účel součinnosti, způsob jejího provádění a prostřed­ky, kterými smluvní Sdružení k součinnosti přispívají, popř. další otázky způsobu zániku smlou­vy.

 

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

 

 1. Kromě ustanovení obsažených v čl. II a ustanovení o Sněmu a Správní radě, o působ­nos­ti a pravo­mo­ci Dozorčí rady a o zániku nebo sloučení Sdružení může Správní rada změnit ne­bo doplnit stanovy Sdružení, avšak jen v případě, že vzniklou situaci nelze vyřešit jiným způsobem. Změna nebo dopl­něk musí být schválena dvoutře­tino­vou většinou všech členů Správní rady a dvou­třetinovou většinou všech členů Dozorčí rady. Tato změ­na nebo doplněk podléhá dodatečnému schvá­lení nadcházejícím Sněmem.
 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti se obracet na státní a jiné orgány s peticemi.

  Zánik sdružení

 3. Sdružení zaniká:

a)    rozhodnutím Sněmu o sloučení s jiným sdružením, nebo o roz­puš­tění Sdružení;

b)    pravomocným rozhodnutím ministerstva o rozpuštění Sdružení podle zákona o sdru­žo­vá­ní občanů.

4. Při zániku Sdružení se provede majetkové vypořádání, jež zajistí orgán určený Sněmem. Při zániku Sdru­žení pravomocným rozhodnutím ministerstva o jejím rozpuštění provede majetko­vé vypořádání likvidátor určený ministerstvem.

Přechodná ustanovení

 

 5. Tyto nové Stanovy Sdružení nabývají účinnosti dnem schválení na valné hromadě Sdružení konané dne 17. 11. 2012 v Třebíči.

6. Případné změny a doplňky stanov nabývají účinnosti dnem jejich schválení Sněmem (resp. Správní a Dozorčí radou Sdružení ve smyslu čl. IX., odst. 1).

+ + +


[1] Benedikt XVI., Porta fidei, čl. 9.

[2] Srv. Pius XII., Mediator Dei, čl. 189 – 192; Scrosanctum concilium, čl. 4, 36, 54, 112 – 121, instrukce Musicam Sacram z r. 1967.

[3] Mediator Dei, čl. 184.

[4] Porta fidei, čl. 9., Mediator Dei čl. 65 – 135.

 

Stanovy Una voce Česká a Slovenská republika ke stažení (dokument ve formátu .rtf)