Svátek Svaté Rodiny

12314025_196796240655875_566779935818314169_nSvátek svaté rodiny

Křesťanská rodina

1.Posvátná liturgie nás vede dnes do Nazareta, abychom popatřili do života svaté Rodiny. Z lůna rodiny jsme vyšli, v lůně rodiny jsme vyrostli, pro život v rodině jsme určeni, ať v přirozené či především v nadpřirozené rodině svaté církve (křtem) nebo kláštera (svatou profesí – velký slibem pozn. red.). Pojďme tedy všichni do Nazareta podívat se na vzor a podle něho se zařídit!

  1. Rodinný život v Nazaretu se nám popisuje v dnešním evangeliu: celá rodina jde do jeruzalémského chrámu přinést předepsanou oběť. Maria a Josef ztratili dítko, hledají je s bolestí. Konečně je našli v chrámě. Ježíš je poddán Marii a Josefovi. Život nazaretské rodiny se vyznačuje horlivostí v náboženských úkonech a modlitbě, láskou, která pojí Marii s Josefem a je oba s dítětem, a konečně jímavou poslušností dítěte, Syna Božího, vůči Marii a Josefovi: „Byl jim poddán.“ Pojďte a vizte, porovnejte a učte se!

Epištola svátku nám staví před oči rodinného ducha a rodinné ctnosti.

„Bratři, projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost, Snášejte se a navzájem si odpouštějte, když někdo má něco proti druhému …“ (Kol 3,12-16).

3.Skvělý vzor! Drahocenné pokyny! To nestačí posvátné liturgii. Ona nám také otvírá prameny síly, která je nutná pro křesťanský rodinný život – v oběti mše svaté, v obětní Hostině svatého přijímání a v modlitbě.

Vzácné dobro pro přirozenou i pro duchovní rodinu je smysl pro rodinu, jsou rodinné ctnosti: vůle a opravdová snaha, abychom byli s druhými jedno srdce a jedna duše, v upřímné lásce, ve skutečné blahovůli jim oddáni v lásce, která všechno snáší, každému všechno odpouští, každému slouží, ve službě celku nás úplně stravuje a pečuje o společné, varuje se všeho, co by mohlo porušit lásku, vzájemné porozumění, vzájemnou důvěru. Křesťanský smysl pro rodinu vyžaduje oběť, zřeknutí se mnohých vlastních přání, neustálé umrtvování, a má-li být dokonalý, vyžaduje překonání sebelásky. Vyžaduje vyspělou ctnost, vážnou, hlubokou zbožnost, živou víru a mnoho modlitby a spojení s Bohem!

Modlitba:

Pane, přinášíme ti smírnou oběť a pokorně tě prosíme, abys na přímluvu Bohorodičky Panny i svatého Josefa upevnil naše rodiny ve svém pokoji a ve své milosti. Amen.

Pane Ježíši Kriste, tys byl poddán Marii a Josefovi a tys posvětil rodinný život nevýslovnými ctnostmi; dej tedy, ať s pomocí jich obou se učíme na příkladu tvé svaté rodiny, a tak s ní dosáhneme věčného společenství. Amen.

Benedikt Baur O.S.B.
(přeložil dr. Antonín Čala OP)