VII. Neděle po Svatém Duchu: Mějte se na pozoru před falešnými proroky!

Varovné slovo Mistrovo: Mějte se na pozoru  – které bylo řečeno před dvěma tisíci lety, má svou věkovitou platnost. Kristova nauka a tím i království Kristovo v duších, bylo a bude stále ohrožováno, pokud nenadejde konec tohoto světa. Mějte se na pozoru před nepravými proroky (Mt 7,15) – platí i pro naši dobu, pro všechny duše našeho století. Kdy více než v tomto století bylo útočeno ve jménu vědy, sociální spravedlnosti a všech těch možných i nemožných směrů na učení Kristovo, na jeho učedníky. Kdy více než v tomto století tolik proroků chce celou lidskou společnost a hlavně mládež oprostit od „jha“ Kristova.

Dnešní doba a falešní proroci

Jak často v různých obměnách tito falešní proroci ukazují zdánlivý ráj, který oni připravili proti tvrdosti zákona Božího. A kolik duší se již dalo odvrátit od pevné cesty a odešlo za bludičkou sladkostí tohoto světa? Kolikrát tato falešná proroctví již přešla do krve, hlavně u naší mládeže? Kolikrát můžeme dnes slyšet nebo ještě vidět, jak naše mládež a často i dospělí slovem i životem nám praví: tvrdá jest řeč vaše – vaše? Není to řeč Boží, kterou vám předkládáme? Lidstvo, celé národy, mládež odvracející se od nauky Kristovy, odcházejí do své záhuby.

Cesty těchto falešných proroků, kteří nás obklopují na každém místě, jsou velmi jemné, taktické, záludné a často nelze ani postřehnout, kam míří jejich sladká slova.

 

Mládež školní

Falešní proroci začínají dnes pracovat hned u mládeže školní. Co je dnes stavěno v popředí v životě dětí? Všechny ty dalekosáhlé důvody pro zdraví a otužilost těla nemají jiný cíl než odvrátit mládež od povinnosti vůči Bohu. Kolik našich dětí je dnes na různých táborech, výletech a nevím, jak se to všechno jmenuje – kolik však je zde pamatováno na jejich poměr k Bohu, na jejich povinnosti v den nedělní a sváteční. Řeknete snad, že je to škarohlídský názor – vždyť jsou konečně prázdniny a děti mají právo na trochu čerstvého vzduchu a zotavení. Plně souhlasím. Ale při všem tom nesmí být Bůh a jeho zákony stavěny na vedlejší kolej – nesmí být odvraceny od toho nejlepšího přítele dětí – Ježíše Krista. A proto slovo k vám, katoličtí rodičové: staráte se, jak plní vaše děti své náboženské povinnosti i v této době prázdnin? Jak je v tomto ohledu o ně postaráno? Neukazujte svou slabost, když podléháte svodům falešných proroků, kteří olupují Krista a tím i vás o vaše děti? A co více! Olupují již děti o sílu duševní, o Krista samého! Za co prodáváte duše vašich dětí? Za pamlsek, který jistě chutná dětem, které ještě nedovedou posoudit, co je pro ně dobré a nedovedou vystihnout, že je to hlas falešných proroků, který je vede na bludnou kolej bez Boha a Božího zákona.

Dospívající mládež

A mládež dospívající a dospělá? Kolik ta dnes slyší sladkého a líbezného volání těchto falešných proroků? Je nutné to vypočítávat? Všechny ty hlasy o radosti, volnosti, vyžití, neodvislosti od zákona Božího, holdování probouzejícím se vášním a náklonnostem? A za jakou cenu? Za cenu životního štěstí nejen pozemského, ale i věčného! Můžeme směle říci, že dnešní mládež je připravována o to nejdrahocennější, co má – útočí se na základ dospívajícího štěstí, na základ zdárného splnění životního poslání muže a ženy. Milá mládeži, nastal boj o tvou čistotu a tím boj o tvé životní štěstí. Kolik falešných proroků zde rozezvučelo nejen své hlasy, ale rozprostřelo své svody před oči mládeže. Kristus Pán volá – synu, dcero, dej mi své srdce a najdeš štěstí, radost, a hlavně sílu pro budoucí boje a oběti, které bude po tobě život vyžadovat. – Synu, dcero, slyšíš hlas Kristův – nebo jdeš za hlasem falešných proroků? Namítneš snad, že to, co se ti nabízí od těchto proroků, je tak svůdné a líbivé. Mladý příteli – Dobrý pastýř ti přeje vše, co je krásné, radostné, přeje ti zábavy – jenom to nesmí být za cenu tvé vlastní duše, nesmí to být za cenu tvého trvalého štěstí. Vždyť život není jen od 14. do 20. Let, život je trochu delší. Jen otevři oči a poznáš. Kdo to myslí s tebou nejlépe; zda ten, který ti podává samé sladkosti, nebo ten, který ti k nim přidává občas sousto tvrdé jako chléb, zda ten, kdo ti podává k tvým radostem i záchrannou brzdu zákona Božího, nebo ten, kdo ti dává volnost, která tak mnohé již svedla do záhuby. „Po ovoci jejich poznáte je!“

 

Rodina

Když jsem již mluvil o nebezpečí falešných proroků pro naši mládež, kratičké slovo i k vám dospělým. Pokračováním všech útoků, o kterých jsem mluvil, je útok na rodinu. Jak je ohrožena ve svém počátku a přípravě, tak jest ohrožena ve svém trvání! Bojuje se dnes pod záludným heslem oproštění od tvrdosti zákona Božího, od tvrdosti nerozlučitelnosti manželské. Kam vedou všechny ty hlasy falešných proroků, k tzv. manželstvím na zkoušku, manželským trojúhelníkům a co vím, co ještě? Do záhuby vedou nejen ty dva jedince, ale všechny ty, kteří jsou odkázáni na jejich péči, ba i celé národy. Neboť rodina je a bude základem každé lidské společnosti a tedy i každého národa a státu. Vy, křesťanští rodičové, otcové a matky, vy jste přece nezakládali svá manželství a své rodiny pro chvilkové potěšení, vy jste si byli vědomi úkolů, které na sebe berete před Bohem i lidskou společností. Vy jste zakládali svá manželství s vědomím vzájemné opory, vzájemného posílení pro výchovu budoucích generací. Proč vám to dnes připomínám? Abyste byli na stráži budoucím rodinám, abyste své mládeži ukázali, jak je nutno přijímat i ty těžkosti, které přicházejí v manželství, jak je nutno přinášet oběti nejen pro své vlastní štěstí, ale hlavně těch, kteří jsou odvislí od dobré a spořádané rodiny. Chcete-li být prospěšní své vlasti a národu, buďte dobrými ukazovateli cest budoucího života vaší mládeže a chraňte vaše dospívající dcery a syny před zhoubou dnešních falešných proroků, kteří používají každé příležitosti, aby rozvrátili v mladých pevný základ štěstí celého národa – poctivou, spořádanou a na zákoně Božím o nerozlučitelnosti svazku manželského postavenou rodinu.

Všichni musíme být na stráži. Mladí i staří – pozorujte dobře ovoce, které přinášejí tyto falešné nauky. Bojujte proti falešným prorokům dnešního století, se kterými se setkáváme na každém místě. Buďme silní v tomto boji a dnes při mši svaté se modleme s knězem: Bože, Tebe pokorně prosíme, abys všechno škodlivé odvrátil a všeho prospěšného nám dopřál. Amen.

P. Josef Konvička